POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe

1. Uvod

Dobrodošli pri Kadroviku! Vaša uporaba Kadrovikovih storitev, vključno s tistimi storitvami, ki jih Kadrovik nudi prek svoje spletne strani, mobilnih aplikacij, ali druge programske opreme in storitev, ki jih zagotavlja Kadrovik („Storitve“) je podvržena tem pogojem uporabe („Pogoji“), zato jih je potrebno previdno prebrati preden pričnete z uporabo teh Storitev. Za namen teh Pogojev se izrazi „mi“, „naše“, „nas” in „Kadrovik“ nanašajo na Kadrovik, d.o.o., ponudnike in izvajalce Storitev.

Za uporabo Storitev se morate najprej strinjati s temi pogoji. Če uporabljate te Storitve v imenu določene organizacije, se s temi Pogoji strinjate v imenu te organizacije, pri tem pa zagotavljate, da imate ustrezna pooblastila, da vašo organizacijo obvežete k tem Pogojem. V tem primeru se bosta izraza „vi“ in „vaš“ nanašala tudi na vašo organizacijo, kjer je to mogoče.

Strinjate se, da vaši nakupi in/ali uporaba teh Storitev ni odvisna od izvedbe prihodnjih funkcionalnosti in značilnosti, ali od ustnih ali pisnih javnih komentarjev s strani Kadrovika, ali katere koli od njegovih podružnic v zvezi s prihodnjimi funkcionalnostmi in značilnostmi.

Storitve obsegajo spletno platformo, ki omogoča povezave v živo in v realnem času med strokovnjaki za storitve („Izvajalci“) in posamezniki, ki iščejo storitve strokovnjakov za storitve („Naročniki“). Razumete in se strinjate, da Kadrovik ni stranka v nobenem od dogovorov, ki se sklepajo med Izvajalci in Naročniki. Izvajalci so neodvisni izvajalci, ne pa zaposleni ali predstavniki Kadrovika. Kadrovik nima nobenega nadzora nad ravnanjem Izvajalcev, Naročnikov in drugih uporabnikov storitev, ter zavrača vsakršno odgovornost v tem oziru.

Z uporabo, nalaganjem, nameščanjem, ali drugim dostopom do storitev ali materialov, ki so vključeni v storitve, se strinjate, da boste upoštevali te Pogoje. Če ne sprejmete teh Pogojev, potem vam ne bo dovoljeno uporabljati, nalagati, nameščati, ali drugače dostopati do teh storitev.

2. Opis storitev

Kadrovik zagotavlja mobilno platformo, ki Izvajalcem in Naročnikom omogoča, da se med seboj povežejo v realnem času in osebno, s ciljem omogočati Naročnikom, da po potrebi poiščejo in obdržijo storitve Izvajalcev („Izvajalci“ in „Naročniki“ bodo v nadaljevanju skupaj imenovani tudi kot „Uporabniki“). Kadrovikova vloga v teh stikih je zgolj zagotavljanje povezovanja Izvajalcev in Naročnikov prek Storitev. Kadrovik ni pogodbeni uslužbenec ali zastopnik Uporabnikov. Kadrovik ima pravico, ne pa obveznosti, nadzorovati vse dejavnosti in vsebine, ki so povezane s temi Storitvami.

Če uporabljate Storitve kot Izvajalec, se strinjate s tem, da niste zaposleni ali zastopnik Kadrovika, in da nič v teh Pogojih ne bo razumljeno kot vzpostavitev zaposlitvenega ali zastopniškega razmerja med vami in Kadrovikom. Nimate nobenega pooblastila, da bi Kadrovik obvezali prek pogodbe, dogovorom ali drugače, ravno tako pa Kadrovik nima pooblastil, da vas obveže k izvajanju katerega koli dela za druge Uporabnike. Strinjate se, da ste popolnoma in izključno odgovorni za vsa blaga in storitve, ki jih zagotavljate prek teh Storitev, za pridobivanje plačil za vaša blaga in storitve neposredno od Naročnikov, ter za vse poškodbe, bolezni, škode, terjatve, odgovornosti in stroške, ki jih povzročite drugim Uporabnikom.

Če uporabljate Storitve kot Naročnik, priznavate, da ste odgovorni za izbiro ustreznih Izvajalcev, ki izpolnjujejo vaše potrebe. Pri sprejemanju odločitev o zaposlovanju morate pregledati in raziskati vsa priporočila in izkušnje, ki jih navajajo sami Izvajalci, kot tudi ocene in uvrstitve, ki jih predložijo drugi Naročniki. Kadrovik odvezujete od vseh odgovornosti, ki bi bile posledica ali bi bile povezane s katerim koli dejanjem ali umanjkanjem le-tega s strani Izvajalca, v povezavi z vašo uporabo Storitev. Nadalje se strinjate, da z angažiranjem Izvajalca prek teh Storitev lahko vstopate v zavezujoč dogovor s tem Izvajalcem, da ga boste poplačali v zameno za njegovo ali njeno delo. Strinjate se, da ste v tem primeru izključno odgovorni za poplačilo takšnega Izvajalca v skladu s pogoji vašega dogovora z njim ali njo, in da bo poplačilo izvedeno neposredno Izvajalcu in ne Kadroviku.

Kadrovik ni odgovoren za dogovore med Uporabniki, do katerih bi prišlo kot posledica uporabe Storitev, prav tako pa tudi ni dogovoren za potencialne dolgove do davčnih organov, ki bi bili posledica plačil med Uporabniki. Kadrovik ni odgovoren za škodo in izgube Uporabnikov, ki bi bile posledica dogovorov ali interakcij med Uporabniki prek uporabe Storitev.

Kadrovik ne nadzoruje cene, dosegljivosti, ali kakovosti del, ki jih izvajajo Izvajalci, obenem pa tudi ne ugotavlja, ali so uporabniki usposobljeni za izvajanje specifičnih nalog in ali so podatki, ki jih uporabniki navajajo v svojih profilih, dejansko pravilni.

Kadrovik ne nadzoruje, ni odgovoren za in ne predstavlja uporabnike ali njihovo ravnanje. Vi sami ste izključno odgovorni za vašo interakcijo z ali zanašanje na uporabnike, ali njihovo ravnanje. Kadrovik ne prevzema odgovornosti za preverjanje identitete, kvalifikacij, priporočil, življenjepisnih podatkov, licenc, in/ali katerega koli drugega podatka o Uporabnikih.

Če ste mnenja, da je kateri od uporabnikov prekršil zakon ali vara, grozi oz. ogroža druge, vas Kadrovik poziva, da zadevo nemudoma prijavite policiji.

3. Vaš račun

Med ustvarjanjem Vsebine ali uporabo Storitev lahko Kadroviku predložite osebno določljive podatke, vključno z vašim imenom in kontaktnimi informacijami („Reference“). Kadrovik s takšnimi podatki ravna nadvse pazljivo, dosledno in varno. Kljub temu boste vi in ne Kadrovik odgovorni za ohranjanje in zaščito vaših Referenc v zvezi s Storitvami. Če se vaše kontaktne informacije ali drugi osebni podatki v zvezi z vašim računom spremenijo, morate o tem takoj obvestiti Kadrovika ter zagotavljati ažurnost teh podatkov. Vi ste edini odgovorni za vsako dejavnost v zvezi z uporabo vaših Referenc, ne glede na to, ali ste to dejavnost dovolili. Kadrovika morate nemudoma obvestiti v primeru nepooblaščene uporabe vaših Referenc, ali če sta bila vaša spletna pošta ali geslo ogrožena, ali ukradena. Če odkrijete, da nekdo uporablja vaše Reference brez vaše privolitve, ali če odkrijete kakršno koli drugo varnostno grožnjo, morate takoj obvestiti Kadrovika.

4. Vsebina

Potrjujete, da boste z uporabo Storitev lahko ustvarjali, prenašali, objavljali, ali prikazovali podatke (kot so podatkovne datoteke, pisna besedila, računalniška programska oprema, glasba, avdio datoteke ali drugi zvoki, fotografije, videji ali druge podobe). Vsi tovrstni podatki so spodaj navajani kot „Vsebina“.

Strinjate se, da ste edini odgovorni (in da Kadrovik nima nikakršne odgovornosti do vas ali do tretjih strank) za vse Vsebine, ki jih ustvarjate, prenašate, objavljate, ali prikazujete med uporabo Storitev, kot tudi za posledice vaših dejanj (vključno z izgubo ali škodo, ki bi jo lahko utrpel Kadrovik) v povezavi s temi Vsebinami. Če se registrirate za te Storitve v imenu organizacije, se obenem strinjate, da ste odgovorni tudi za dejanja povezanih Uporabnikov in za vso Vsebino, ki bi jo ti povezani Uporabniki lahko naložili, posneli, objavili, povezali, ali kako drugače posredovali prek uporabe teh Storitev.

Kadrovik lahko zavrne shranjevanje, zagotavljanje, ali drugo vzdrževanje vaše Vsebine, z ali brez razloga. Kadrovik lahko kadar koli odstrani vašo Vsebino s Storitev, v primeru, da kršite te Pogoje, ali če so Storitve ukinjene ali odstranjene. Če ima Vsebina shranjena z uporabo Storitev tudi datum konca, lahko Kadrovik pobriše Vsebino od tega datuma dalje. Vsebine, ki je pobrisana, morda ne bo mogoče povrniti. Strinjate se, da Kadrovik ne nosi nobene odgovornosti za izbris ali neuspešno shranjevanje kakršne koli Vsebine ali drugih komunikacij, ki se nahajajo ali so posredovana prek uporabe teh Storitev. Obenem se tudi strinjate, da ste edini odgovorni za varnost in obnavljanje takšne Vsebine.

Kadrovik si pridržuje pravico (vendar nima odgovornosti) za odstranitev katere koli ali vseh Vsebin s Storitev. Strinjate se, da boste nemudoma odstranili vse Vsebine, ki kršijo te Pogoje, tudi v primeru zahteve po odstranitvi s strani Kadrovika. V kolikor ne boste ravnali v skladu z zahtevo Kadrovika po odstranitvi določene Vsebine, si Kadrovik pridržuje pravico, da neposredno odstrani takšno Vsebino.

S predložitvijo, objavo, ali prikazovanjem Vsebine na ali prek Storitev Kadroviku priznavate globalno, brezplačno in ne-ekskluzivno licenco za reproduciranje, prilagajanje, spreminjanje, prevajanje, objavljanje, javno izvajanje, javno prikazovanje in razširjanje te Vsebine z edinim namenom omogočanja Kadroviku, da izvaja te Storitve.

5. Lastninske pravice

Priznavate in strinjate se, da ima Kadrovik (ali Kadrovikovi dajalci licenc) v lasti vse pravne pravice, naslove in interese v in do Storitev, in da so Storitve zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti, ali drugimi lastninskimi pravicami in zakoni (ne glede na to, ali so te pravice registrirane ali ne ter ne glede na geografsko veljavnost teh pravic).

Razen v primerih opisanih v Poglavju 4, Kadrovik priznava in se strinja, da po teh Pogojih nima pravice, pooblastila ali interesa do vaših (ali vaših dajalcev licenc) Vsebin, ki jih ustvarjate, predložite, objavljate, prenašate, delite, ali prikazujete med uporabo Storitev, vključno z intelektualnimi lastninskimi pravicami, ki obstajajo glede te Vsebine (ne glede na to, ali so te pravice registrirane ali ne ter ne glede na geografsko veljavnost teh pravic). Razen, če ste se s Kadrovikom pisno dogovorili drugače, se strinjate, da ste odgovorni za zaščito in uveljavljanje teh pravic, in da Kadrovik nima nobenih obveznosti to početi v vašem imenu.

6. Licence s strani Kadrovika in omejitve uporabe

Kadrovik vam podeljuje osebno, globalno, brezplačno, neprenosljivo in ne-ekskluzivno licenco za uporabo programske opreme, ki vam jo zagotavlja Kadrovik kot del Storitev. Licenca je namenjena zgolj omogočanju uporabe Storitev: 1) kot Izvajalec, za iskanje posameznikov, ki bi lahko potrebovali vaše storitve, 2) kot Naročnik, za iskanje in ohranjanje Izvajalcev v realnem času.

Ne smete (in ne smete dovoliti drugim, da bi to počeli): (a) kopirati, spreminjati, delati izpeljav iz, izvajati povratnega inženiringa, prevzemati, ali kako drugače pridobiti izvorne kode Storitev, ali katerega koli njenega dela, razen če to zakon izrecno dovoljuje ali zahteva, ali če vam je Kadrovik to pisno in izrecno dovolil (npr. prek licence za programsko opremo odprte kode); (b) onesposobiti ali obiti varnostnih mehanizmov, ki jih uporabljajo Storitve ali katere koli aplikacije, ki delujejo v Storitvah.

Kadrovik lahko zavrne shranjevanje, zagotavljanje, ali drugo vzdrževanje vaše Vsebine iz katerega koli ali brez razloga. Kadrovik lahko kadar koli odstrani vašo Vsebino s Storitev ali zapre vaš račun, če kršite te Pogoje, ali če so Storitve ukinjene ali odpravljene.

Ne smete izvajati dejavnosti, ki motijo izvajanje Storitev (ali serverjev in omrežij, ki so povezane s Storitvami).

Do Storitev ne smete dostopati na način izogibanja obveznim pristojbinam.

Do Storitev ne smete dostopati z namenom sprožitve terjatev zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine proti Kadroviku, ali z namenom ustvarjanja proizvoda, ali storitve, ki bi bila konkurenčna Storitvam.

Strinjate se, da ne boste nalagali, snemali, objavljali, povezovali, prenašali, ali delili Vsebine, ali drugače uporabljali Storitev na način, ki bi: (i) zagovarjal, spodbujal, sprožal, naročal, obveščal, pomagal, ali drugače opogumljal nasilje ali druge nezakonite dejavnosti; (ii) kršil ali zlorabljal avtorske pravice, patent, blagovno znamko, storitveno znamko, trgovsko ime, poslovne skrivnosti, ali pravice intelektualne lastnine katere koli tretje stranke ali Kadrovika, ali katere koli pravice do javnosti ali zasebnosti katere koli strani; (iii) predstavljal zavajanje drugih o lastni identiteti ali izvoru sporočil in drugih komunikacij, ali se izdajal oz. na drug način izkrivljeno prikazoval svoje povezave s katero koli osebo ali ustanovo, vključno z materialno napačnim, zavajajočim, ali netočnim prikazovanjem; (iv) spodbujal, ponujal, ali zajemal neprimerne, nadlegujoče, žaljive, bogokletne, sovražne, klevetniške, grozeče, pohujšljive, nespodobne, vulgarne, pornografske ali sicer dvomljive, ali nezakonite vsebine, ali dejavnosti; (v) bil škodljiv za mladoletnike; (vi) uporabljal kakršne koli viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, ali drugo programsko opremo, podatke, ali programe, ki bi lahko poškodovali, škodljivo vplivali, skrivoma prestrezali, ali poneverjali kateri koli sistem, podatke, osebne informacije, ali lastnino koga drugega; (vii) kršil kateri koli zakon, statut, odloke in predpise (vključno z vsemi zakoni in uredbami o nadzoru, nelojalni konkurenci, antidiskriminaciji, ali zavajajočemu oglaševanju).

Storitev ne smete uporabljati, če ste oseba, ki ji je prepovedano uporabljati Storitve po zakonih Republike Slovenije. Potrjujete, da ste stari več kot 18 let, saj Storitve niso namenjene osebam mlajšim od 18 let.

7. Pogoji določanja cen

Storitve so za vas brezplačne, do določenih meja, uporaba na druge načine in izven teh omejitev pa je plačljiva, saj je potrebno kupiti dodatne vire in plačati pristojbine.

Pri Kadroviku se lahko brezplačno prijavite, ustvarite osnoven profil, iščete ali objavljate povpraševanja po izvajalcih storitev, odgovarjate na ponudbe Naročnikov ter si ogledujete določene podatke v zvezi z drugimi Uporabniki.

Iskanje, objavljanje, in odgovarjanje na povpraševanja po izvajalcih storitev je prvi mesec uporabe za Izvajalce brezplačno. Uporaba Storitev kot Naročnik je brezplačna.

Izvajalci lahko po poteku roka brezplačne uporabe nadgradijo svoj osnovni profil ob plačilu dodatne mesečne tarife. Naročnino je mogoče odpovedati kadar koli.

Kadrovik si pridržuje pravico v prihodnosti Uporabnikom ponuditi dodatne plačljive storitve.

Kakršna koli povračila se izvedejo zgolj na pobudo in ob odobritvi Kadrovika.

Za podrobnosti o natančnejšem določanju cen in tarif za Storitev, vas prosimo, da si ogledate stran „Plačila“, ki se nahaja na glavnem meniju mobilne aplikacije Kadrovika.

8. Pravilnik o varstvu zasebnosti

Te Storitve so zagotovljene v skladu z našim Pravilnikom o varstvu zasebnosti, ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani www.kadrovik.si. Strinjate se z uporabo vaših Vsebin in osebnih podatkov v skladu s temi Pogoji in Kadrovikovim Pravilnikom o varstvu zasebnosti.

9. Spremembe in prekinitev Storitev

Kadrovik stalno izvaja inovacije za zagotavljanje najboljših izkušenj za svoje uporabnike. Potrjujete in se strinjate, da se lahko oblika in narava Storitev, ki jih Kadrovik zagotavlja, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila, v skladu s pogoji v Pravilniku o varstvu zasebnosti. Spremembe oblike in narave Storitev bodo veljavne za vse različice Storitev; primeri sprememb oblike in narave Storitev vključujejo neomejene spremembe tarif in plačil, varnostnih dodatkov, dodanih funkcionalnosti, samodejnih posodobitev in drugih izboljšav. Vse novosti, ki bodo občasno dodane spletni strani ali Storitvam bodo podvržene tem Pogojem, razen če je drugače navedeno.

Te pogoje lahko razveljavite kadar koli, z ukinitvijo svojega računa v Storitvah. Če boste ukinili svoj račun, ne boste deležni povračil.

Strinjate se, da lahko Kadrovik po lastni presoji in z ali brez razloga ukine vaš račun, ali kateri koli del le-tega. Strinjate se, da se vsaka ukinitev vašega dostopa do Storitev lahko izvede brez predhodnega obvestila, pri čemer Kadrovik zaradi tega ne bo odgovoren vam ali tretjim strankam.

Ob ukinitvi Storitev, ali vašega računa bodo razveljavljeni tudi ti Pogoji, vendar bodo ohranjene vse njihove določbe, ki se morajo po svoji naravi ohraniti, vključno z določbami o lastništvu, izjavo o omejitvi garancije ter omejitvi odgovornosti.

10. Spremembe pogojev

Te Pogoje je občasno mogoče spremeniti ali posodobiti brez obvestila in so se lahko spremenili, od kar ste zadnjič obiskali spletno stran ali uporabili Storitve. Vaša odgovornost je, da te Pogoje preverjate glede morebitnih sprememb. Z nadaljnjim dostopanjem ali uporabo Storitev tudi po uveljavitvi sprememb se strinjate z upoštevanjem spremenjenih Pogojev. Če se ne strinjate z novimi Pogoji, vas prosimo, da prenehate uporabljati Storitve.

11. Izjava o omejitvi garancije

Izrecno razumete in se strinjate, da je vaša uporaba teh Storitev izključno na vašo odgovornost, ter da so Storitve zagotovljene „takšne kot so“ in „kot so dostopne“.

Kadrovik, njegove podružnice in hčerinske družbe ter dajalci licenc ne zagotavljajo in zavračajo vse implicitne garancije v zvezi s Storitvami, vključno z implicitnimi garancijami dobre prodajne kakovosti, primernosti za določen namen in ne kršitve. Brez omejevanja splošne veljavnosti prej omenjenega, Kadrovik, njegove podružnice in hčerinske družbe ter dajalci licenc ne predstavljajo in ne zagotavljajo, da bo: (a) vaša uporaba Storitev zadovoljila vaše zahteve, (b) vaša uporaba Storitev neprekinjena, pravočasna, varna, ali brez napak, (c) vsak uporabljeni podatek, ki je posredovan prek Storitev, dejansko resničen.

Izrecno razumete in se strinjate, da Kadrovik ni dolžan preverjati kazenskih evidenc, ali intervjuvati, ali pregledovati katerega koli uporabnika storitev. Vi ste edini odgovorni za vse vaše komunikacije in interakcije z drugimi uporabniki Storitev ter z drugimi osebami, s katerimi komunicirate kot posledica vaše uporabe Storitev. Razumete, da Kadrovik ne preverja izjav drugih uporabnikov Storitev. Kadrovik ne predstavlja ali zagotavlja ravnanj drugih uporabnikov v zvezi s Storitvami ali njihovimi interakcijami z vami. Strinjate se, da boste izvajali razumne previdnostne ukrepe pri vseh vaših komunikacijah in interakcijah z drugimi uporabniki Storitev ter z drugimi osebami, s katerimi komunicirate kot posledica vaše uporabe Storitev.

Nič v teh Pogojih, vključno s točkami 11 in 12, ne bo izključevalo ali omejevalo Kadrovikove garancije ali odgovornosti za izgube, ki jih ni mogoče zakonsko izključiti ali omejiti z veljavno zakonodajo.

12. Omejitev odgovornosti

Skladno z zgornjo točko 11 izrecno razumete in se strinjate, da Kadrovik, njegove podružnice in hčerinske družbe ter dajalci licenc ne bodo odgovorni do vas za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično, ali zgledno škodo, ki bi jo utrpeli vi, ne glede na to, kako je bila povzročena ter ne glede na različne teorije odgovornosti. To bo vključevalo, a ne bo omejeno na vse izgube dobička (neposredne ali posredne), vsakršno izgubo dobrega imena ali poslovnega slovesa, vse izgube podatkov, stroške nabave nadomestnega blaga ali storitev, ali druge neopredmetene izgube. Te omejitve bodo veljale ne glede na morebitno neuspešnost temeljnega namena omejenih sredstev.

Omejitev Kadrovikove odgovornosti do vas iz točke 11 bo veljala, ne glede na to, ali je bil Kadrovik opozorjen oz. bi se moral zavedati možnosti takšnih izgub.

Nekatere države in pristojnosti morda ne dovoljujejo omejitev ali neupoštevanja odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja omejitev ali izključitev odgovornosti za vas morda ne veljata. V nobenem primeru Kadrovikova skupna odgovornost do vas za vse škode, izgube, in vzroke za ukrepanje (bodisi prek pogodbe, škodnega dejanja (vključno z malomarnostjo), ali drugače) ne bo presegala vsote, ki ste jo dejansko plačali za Storitve oz. sto dolarjev ($100,00), odvisno od tega, kateri od obeh zneskov je višji.

13. Povrnitev škode

Strinjate se, da ne boste upoštevali oz. boste zavarovali Kadrovik in njegove podružnice, hčerinske družbe, dajalce licenc, uradnike, zastopnike, zaposlene, oglaševalce, dobavitelje, ali družabnike (skupaj „Kadrovik in družabniki“) pred in proti terjatvam katere koli tretje stranke, ki bi izhajale iz, ali bi bile kakor koli povezane z (a) vašo kršitvijo Pogojev, (b) vašo uporabo Storitev, (c) vašo kršitvijo veljavne zakonodaje, pravili ali predpisi v zvezi s Storitvijo, (d) vašo Vsebino, vključno z vsemi odgovornostmi in stroški, ki izhajajo iz vseh terjatev, izgub, škod (dejanskih in posledičnih), tožb, razsodb, sodnih stroškov in odvetniških tarif vseh vrst in oblik.

14. Vsebina tretjih strank

Storitve lahko vključujejo spletne povezave na druge spletne strani, ali vsebino, ali vire, ali vsebino spletne pošte. Kadrovik morda ne bo imel nadzora nad spletnimi stranmi ali viri, ki jih zagotavljajo podjetja, ali osebe, ki ne spadajo v okvir Kadrovika.

Razumete in se strinjate, da Kadrovik ni odgovoren za dostopnost tovrstnih zunanjih spletnih strani ali virov in ne podpira oglaševanja, proizvodov ali drugih materialov na ali s tovrstnih zunanjih spletnih strani ali virov.

Razumete in se strinjate, da Kadrovik ni odgovoren za kakršne koli izgube ali škodo, ki bi nastale vam ali drugim uporabnikom kot posledica dostopnosti tovrstnih zunanjih spletnih strani ali virov, ali kot posledica vašega zanašanja na celovitost, natančnost, ali obstoj kakršnega koli oglaševanja, proizvodov, ali drugih materialov na ali s tovrstnih zunanjih spletnih strani ali virov.

15. Programska oprema tretjih strank

Storitve zajemajo določeno programsko opremo tretjih strank („Programska oprema tretjih strank“), katere licence so podvržene pogojem uporabe tretjih strank. Ti Pogoji v nobenem oziru ne omejujejo vaših pravic niti vam ne podeljujejo pravic, ki bi presegale pogoje ustreznih licenc za tovrstno Programsko opremo tretjih strank.

16. Povratne informacije

Lahko se odločite ali pa vas lahko mi povabimo, da predložite komentarje, ali ideje o Storitvah, vključno z izboljšavami Storitev ali naših proizvodov. S predložitvijo povratnih informacij se strinjate, da je vaš prispevek prostovoljen, brezplačen in brez omejitev, ter da ne bo Kadrovika obvezal k finančnim ali drugim obveznostim, obenem pa lahko te povratne informacije uporabljamo brez dodatnih odškodnin ali nadomestil do vas in/ali razkrivamo te povratne informacije komur koli, na temelju neupoštevanja zaupnosti ali drugače.

17. Razno

Ti Pogoji, skupaj z našim Pravilnikom za varstvo zasebnosti, predstavljajo celoten dogovor med strankami glede Storitev in vseh s tem povezanih dejavnosti. Ti Pogoji ne bodo spremenjeni, razen v pisni obliki in podpisani s strani obeh strank ali z našo novo objavo teh Pogojev. Če bo kakšen del teh Pogojev spoznan za nezakonit, neveljaven, ali neizvedljiv, bo odstranjen in ne bo vplival na veljavnost ali udejanjenje ostalih določb. Če Kadrovik ne bo izvajal ali uveljavil kakšne pravice ali določbe teh Pogojev, to ne bo pomenilo odprave teh pravic ali določb. Odprava teh pravic ali določb s strani Kadrovika mora biti pisna in bo veljala zgolj v specifičnem primeru, ki bo določen v tej pisni odpravi. Teh Pogojev, ali pravic, ali dovoljenj ni mogoče podeliti, prostovoljno, po zakonu, ali na drug način, brez našega predhodnega pisnega pristanka. Ti Pogoji in vsa dejanja, ki so s tem povezana, bodo podvrženi zakonom Republike Slovenije. Izključno pristojnost v vseh sodnih postopkih v zvezi s temi pogoji bo imelo sodišče v Kopru, vse stranke pa se odrekajo vsem ugovorom v zvezi s pristojnostjo tega sodišča.

18. Stopite v stik z nami

Če imate vprašanja v zvezi s temi Pogoji ali bi se želeli pritožiti na Storitve, lahko stopite v stik z nami na: info@kadrovik.si.

Prosimo vas, da ob predložitvi pritožbe podate tudi kratek opis narave vaše pritožbe in specifičnih storitev, na katere se nanaša vaša pritožba.