Podjetje: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Naslov: TITOV TRG 4, 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PRIPRAVA PODLAG ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S SVOJEGA PODROČJA,ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČ. IZVAJANJE DEL IN NALOG NA PODROČJU DELA,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROK. PODLAG, DOKUMENT. IN DELOVNIH AKTOV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI STROK. SLUŽBE,KOORDINACIJA DELA FINAN. RAČUNOV. SLUŽBE Z DRUGIMI SLUŽBAMI IN VODSTVOM ČLANIC UP NA PODROČJU RAČUN. IN FINANC,SODELOVANJE S STROK. SLUŽBAMI IN REFERATI ČLANIC UP,VODENJE ANALITIČNEGA IN STROŠ. RAČUNOV. TER VODENJE REGISTRA OS, IZVEDBA VSEH POTREBNIH KNJIŽENJ, OBRAČUNOV IN KNJIŽENJ AMORTIZACIJE SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONOD. IN NAVODILI,SPREMLJANJE DOTOKA SREDSTEV PO VIRIH IN EVIDENT. PRIHODKOV SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONOD. IN NAVODILI,SESTAVA FINAN. NAČRTA ČLANICE TER SPREMLJANJE IN POROČANJE O URESNIČEVANJU FINAN. NAČRTA,SESTAVA ZAKLJ. RAČUNA IN RAČUNOV. POROČILA ČLANICE,SESTAVA KVARTALNIH POROČIL REKTORATA, ČLANIC IN ZBIRNEGA KVART. POROČILA ZA UP,PRIPRAVA DOKUMENTACIJ. IN TEHNIČNIH PODLAG ZA LETNI (MEDLETNI) POPIS IN SODELOVANJE PRI LETNEM (MEDLETNIH) POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI,OBLIKOVANJE IN IZDELAVA USTREZNIH PREDRAČ., OBRAČUNSKIH, NADZORNIH IN ANALITSKIH INFO. ZA IZDELAVO ZAHTEVANIH POROČIL,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGIH ORGANOV ČLANICE IN SODELOVANJE V ORGANIH IN DEL. KOMISIJAH ČLANICE,ARHIVIRANJE DOKUM. S SVOJEGA PODROČJA DELA,NADOMEŠČANJE VODJE FINANČNO RAČUNOV. SLUŽBE (J017916),SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU INF. SISTEMA NA SVOJEM PODROČJU IN OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA.