Podjetje: OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA

Naslov: Ulica 25. maja 2 A, 2250 PTUJ

IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, SE SPROTI VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE ZA DELO Z UČENCI V SKLADU S PRAVILI STROKE, SODELUJE S STARŠI IN Z DRUGIMI USTREZNIMI USTANOVAMI TER ORGANIZACIJAMI, SODELUJE V STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, NADOMEŠČA ODSOTNEGA DELAVCA PRI VZGOJNEM DELU OZIROMA DRUGIH OBLIKAH ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI, VODI PEDAGOŠKO IN DRUGO DOKUMENTACIJO, JE MENTOR PRIPRAVNIKOM OZIROMA VZGOJITELJEM ZAČETNIKOM, PRIPRAVLJA IN VODI EKSKURZIJE, IZLETE, TEKMOVANJA, ŠOLE V NARAVI, LETOVANJA, TABORJENJA, KI JIH ORGANIZIRA ZAVOD, SODELUJE V DELOVNIH SKUPINAH, KI JIH IMENUJE RAVNATELJ, OPRAVLJA DEŽURSTVA V ODMORIH OZIROMA DRUGEM ČASU, OPREDELJENEM Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN DRUGIMI AKTI ZAVODA, SODELUJE S STARŠI, UČENCI IN DRUGIMI UDELEŽENCI VIZ PROCESA OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI, LDN ZAVODA IN SKLEPI VODSTVA ZAVODA.