Podjetje: VRTEC TEZNO MARIBOR

Naslov: DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU S SKLEPI VRTCA: VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU, ANALIZIRA IN VREDNOTI SVOJE LASTNE POSTOPKE DELA, IZVAJA PRIPRAVE NA VZGOJNO DELO, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, INTEGRIRANIMI V SKUPINO, SODELUJE V STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH, SODELUJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, S STARŠI, PRI ORG. ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU, S POM. VZG.. IZVAJA ANALIZO STANJA STANJA V ODDELKIH, SPREMLJA DELO Z ZDRAVSTVENO HIG. PODROČJA, PODROČJA VARSTVA PRI POŽARU, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, PRISPEVA K UGLEDU IN RAZVOJU VRTCA, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA, VODJE ENOTE, V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI,….