Podjetje: VRTEC TEZNO MARIBOR

Naslov: DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, ZLASTI PA: VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU Z RN IN LDN, VODI DOKUMENTACIJO O STROKOVNEM DELU, ANALIZIRA IN VREDNOTI SVOJE LASTNE POSTOPKE DEL, IZVAJA PRIPRAVE NA VZG. DELO, SE SPROTI VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVLJA NA DELO, PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV ZA OTROKE S PP INTEGRIRANIMI V SKUPINO, SODELUJE V STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH VRTCA,SODELUJE S STARŠI, NAČRTUJE, SODELUJE PRI ORG. ŽIVLJENJA IN DELA V VRTCU, Z VZG. PREDŠ. OTROK- POM. VZG. IZVAJA ANALIZO STANJA V ODDELKU TER SPREMLJA IN BELEŽI RAZVOJ POSAMEZNEGA OTROKA, STROKOVNO VODI VZG. PREDŠ. OTROK – POM. VZG. PRI NAČRTOVANJU IN IZVEDBI VZG. DELA, SPREMLJA DELO Z ZDR. HIG.PODROČJA, PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREHRANJEVANJE, NEGO IN POČITEK OTROK, PRISPEVA K UGLEDU IN RAZVOJU VRTCA, UDELEŽUJE SE ORGANIZIRANEGA STROK. IZOB. IN IZPOPOLNJEVANJA TER SE STALNO SPROTI SAMOIZOBRAŽUJE, OPRAVLJA DRUGA DELA VEZANA NA VZG. IZOB. PROCES, SE UDELEŽUJE HACCP SISTEMA, OPRAVLJA DRUGA DELA NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, …