Podjetje: OBČINA SELNICA OB DRAVI

Naslov: Slovenski trg 4 , 2352 SELNICA OB DRAVI

OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV, VZDRŽEVANJE KOMUNALNIH IN DRUGIH OBJEKTOV V OBČINI, SODELOVANJE PRI VZDRŽEVANJU, POPRAVILIH IN OBNOVI CEST IN KOMUNALNEGA PREMOŽENJA OBČINE, KOŠENJE ZELENIC, UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, PARKIRIŠČ IN JAVNIH POVRŠIN, OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN REDNO VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL, SKRB ZA TEHNIČNE PREGLEDE IN REGISTRACIJO VOZIL PO PREDPISIH, NADZIRANJE DELOVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN SREDSTEV, NADZIRANJE DELOVANJA OGREVALNIH NAPRAV IN SANITARIJ, VZDRŽEVANJE REDA IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V OBJEKTU IN NEPOSREDNI OKOLICI, SODELOVANJE PRI OPRAVILIH V ZVEZI Z JAVNIMI PRIREDITVAMI, TEHNIČNA IN DRUGA DELA V ZVEZI S PROTOKOLARNIMI DOGODKI, SKRB ZA IZOBEŠANJE ZASTAV OB DRŽAVNIH IN DRUGIH PRAZNIKIH, DRUGA DELA PO NALOGU DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE IN ŽUPANA.