Podjetje: Zavod za gozdove Slovenije

Naslov: Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA

NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA V SLUŽBI IN STROKOVNO USMERJANJE DEJAVNOSTI LOVSKEGA NAČRTOVANJA,
VODENJE IN ORGANIZIRANJE IZDELAVE PROGRAMOV DELA TER POROČIL O DELU NA RAVNI ZAVODA ZA PODROČJE LOVSKEGA NAČRTOVANJA,
USMERJANJE OHRANJANJA POPULACIJ REDKIH IN OGROŽENIH VRST PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALI,
USMERJANJE UPRAVLJANJA S POPULACIJAMI DIVJADI IN OHRANJANJA NJIHOVEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA,
RAZVIJANJE IN UVELJAVLJANJE METOD ZA UGOTAVLJANJE STANJA POPULACIJ ZAVAROVANIH PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI, DIVJADI IN NJIHOVE USKLAJENOSTI Z ŽIVLJENJSKIM OKOLJEM,
VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL ,
VSEBINSKO USMERJANJE RAZVOJNIH PROJEKTOV S PODROČJA DELA SLUŽBE,
MOTIVIRANJE, USPOSABLJANJE IN SPREMLJANJE USPEŠNOSTI SODELAVCEV,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI S PODROČJA SLUŽBE,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V OKVIRU SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI PO NAVODILU/POOBLASTILU DIREKTORJA ALI NADREJENEGA.