Podjetje: UM; UM, MF

Naslov: Taborska ulica 8 , 2000 MARIBOR

OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM.
ORGANIZIRA AKTIVNOSTI IZ PREJŠNJE ALINEJE.
SODELUJE PRI OBLIKOVANJU UČNIH NAČRTOV, POSODABLJANJU UČNIH NAČRTOV ZA PREDMETNA PODROČJA IN PRILAGAJA ŠTUDIJSKE PROGRAME IN NJIHOVE IZVEDBE ZAHTEVAM RAZVOJA STROKE.
KOORDINIRA IN NADZIRA DELA OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETOV (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV).
USMERJA RAZISKOVALNO DELO IN ŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, IZVAJA MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG, SPECIALIZACIJ, MAGISTERIJEV IN DOKTORATOV.
SE AKTIVNO UDEJSTVUJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PROUČUJE IN RAZVIJA KONCEPTE, TEORIJE IN METODE TER PRENAŠA REZULTATE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES.
SODELUJE PRI AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE (HABILITACIJE, NOSTRIFIKACIJE, STROKOVNE EKSPERTIZE IDR.).
IZVAJA UKREPE ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV, USTREZNO POUČUJE OSEBE, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, SEZNANJA Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIMI VARNOSTNIMI UKREPI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.
SODELUJE S PODJETJI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.