Podjetje: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Naslov: Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA – POLJE

GRE ZA OPRAVLJANJE DEL PREDSTOJNIKA NA CENTRU ZA IZVENBOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO. PREDSTOJNIK SKLADNO S SKLEPI STROKOVNEGA SVETA ORGANIZIRA, VODI IN USKLAJUJE STROKOVNE DEJAVNOSTI V STROKOVNI OE; SKRBI ZA STROKOVNI RAZVOJ IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA STROKOVNE OE V SKLADU Z LETNIM PLANOM IN POSLOVNIM NAČRTOM; NADZORUJE KAKOVOST, PRAVOČASNOST IN ZAKONITOST DELA V STROKOVNI OE IN STROKOVNEMU DIREKTORJU PREDLAGA SPREJEM UKREPOV ZA NJIHOVO IZVAJANJE; NADZIRA STROKOVNO USPOSOBLJENOST IN IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA STROKOVNE OE (SKUPAJ S POMOČNIKOM GENERALNEGA DIREKTORJA ZA ZN IN OSKRBO ZA ZAPOSLENE, KI DELAJO NA PODROČJU ZN IN OSKRBE); SKLADNO Z LETNIM PLANOM IN POSLOVNIM NAČRTOM STROKOVNEMU DIREKTORJU PREDLAGA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV STROKOVNE OE, RAZEN DELAVCEV ZN IN OSKRBE; ENKRAT LETNO IZDELA POROČILO IN PREDLAGA NAČRT STROKOVNEGA DELA STROKOVNE OE; PO PRIDOBITVI SOGLASJA STROKOVNEGA DIREKTORJA GENERALNEMU DIREKTORJU POSREDUJE PODLAGE ZA PRIPRAVO PREDLOGA LETNEGA PLANA IN POSLOVNEGA NAČRTA; IZVRŠUJE SKLEPE GENERALNEGA DIREKTORJA, STROKOVNEGA DIREKTORJA IN STROKOVNEGA SVETA; VODI STROKOVNI KOLEGIJ STROKOVNE OE; IZVAJA INTERNI STROKOVNI NADZOR V STROKOVNI OE; STROKOVNEGA DIREKTORJA IN STROKOVNI SVET PRAVOČASNO OPOZARJA NA MOREBITNE NEPRAVILNOSTI, KI BI LAHKO VPLIVALE NA NEMOTENO, STROKOVNO IN ZAKONITO DELO; JE ČLAN STROKOVNEGA SVETA; OPRAVLJA DRUGE NALOGE, DOLOČENE Z VELJAVNIMI PREDPISI, AKTOM O USTANOVITVI, TEM STATUTOM ALI INTERNIMI AKTI.