Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Naslov: Hajdrihova ulica 28 C, 1000 LJUBLJANA

V OKVIRU PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA (SI-HR) V OKVIRU EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020, ZA DELO NA PROJEKTU »FRISCO 2.1«, BO IZBRANA/I KANDIDAT/KA OPRAVLJAL SLEDEČE NALOGE: -ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
-SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
-SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVANIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,
-DELO Z INFORMACIJSKIMI ORODJI ZA VODENJE INVESTICIJ,
-SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG.
KANDIDAT VLOŽI PRIJAVO OBVEZNO NA OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«, KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE.