Podjetje: MESTNA OBČINA CELJE

Naslov: Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE

VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, POSTOPKOV PODELITVE KONCESIJ, POSTOPKOV SKLEPANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA,
– VODENJE REGISTRA JAVNIH NAROČIL TER POROČANJE O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH,
– SVETOVANJE NA PODROČJU JAVNIH NAROČIL, KONCESIJ IN POSTOPKOV JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA,
– OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA JAVNO NAROČANJE,
– OPRAVLJANJE NALOG PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA TER UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM,
– OPRAVLJANJE NALOG ZA ZEMLJIŠKOKNJIŽNO UREJANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA,
– IZVAJANJE RAZLIČNIH STROKOVNIH NALOG S PODROČJA RAVNANJA Z NEPREMIČNINAMI,
– OPRAVLJANJE NALOG ZA RAZLASTITVE, OMEJITVE ALI OBREMENITVE ZEMLJIŠČ ZA POTREBE JAVNE KORISTI,
– VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA UPRAVNIH ODLOČB,
– STROKOVNA PRIPRAVA TOŽB, ODGOVOROV NA TOŽBE, UGOVOROV, PRITOŽB IN VSEH DRUGIH SODNIH PISANJ ZA SODNE POSTOPKE, V KATERIH JE UDELEŽENA OBČINA,
– ZASTOPANJE OBČINE V UPRAVNIH POSTOPKIH, SODNIH POSTOPKIH, V POSTOPKIH MEDIACIJE TER POSTOPKIH PRED DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI NA PODLAGI POOBLASTILA ŽUPANA,
– SKRB ZA PRAVILNO IN PRAVOČASNO ODZIVNOST OBČINE NA SODNA PISANJA,
– PRAVNA MNENJA V VSEH ZADEVAH S PODROČJA PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE,
– STROKOVNA PRIPRAVA GRADIV ZA MESTNI SVET MESTNE OBČINE CELJE,
CELOTEN OPIS NALOG JE DOSTOPEN NA SPLETNI STRANI: HTTPS://MOC.CELJE.SI.