Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVLJANJE
STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE ODLOČITEV, PRIPRAVLJANJE
OBRAZLOŽITVE ODLOČITEV, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE
STROKOVNE LITERATURE, SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK,
PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE,
OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, OPRAVLJANJE
NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM
PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI, SPREJEM, ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA
NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA, PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH
POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, POROČANJE NA SEJAH ZUNAJ OBRAVNAVNEGA SENATA IN IZDELAVA
OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOČENIH S PODROČNIMI PREDPISI,
IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA, PRIPRAVA
SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA
POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI, PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE
PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV, ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU
FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIM ORGANOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM
REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA IN SODNIKOV.