Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Naslov: Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA

OPIS DEL IN NALOG:
PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,
SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,
SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV, IIZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,
VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA,
PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA,
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI,
POROČANJE SODNIKU IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB,
SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA,
PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV, PRAVNIH MNENJ IN VLOG,
ZASLIŠANJA STRANK, SESTAVA ZAPISNIKOV O ZASLIŠANJU, SESTAVA OSNUTKOV ODLOČB, SKLEPOV IN ODREDB,
PISANJE ZAPISNIKOV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA SKLEPOV KOLEGIJEV VODIJ ODDELKOV.