Podjetje: FURS; FINANČNI URAD HRASTNIK

Naslov: Log 9 , 1430 HRASTNIK

KOORDINIRANJE IN OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH KONTROL DAVČNIH OBRAČUNOV IN NAPOVEDI; DOSTOP IN UPORABA PROGRAMSKIH ORODIJ ZA ODKRIVANJE RIZIČNIH DAVČNIH ZAVEZANCEV; SPREMLJANJE IN OBRAVNAVA RIZIČNIH SKUPIN ZAVEZANCEV; KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV TER PREDLAGANJE UKREPOV; KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI OBRAČUNAVANJA DAVKOV TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU; VODENJE POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA VRAČILO DAVKOV NA PODLAGI DAVČNIH OBRAČUNOV; VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOSTI; IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJANSKEM STANJU, O KATEREM ORGAN NE VODI EVIDENCE, ZAKON PA DOLOČA IZDAJO POTRDILA; VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA IN IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA; VODENJE DRUGIH UPRAVNIH IN DAVČNIH POSTOPKOV NA I. STOPNJI PO POOBLASTILU; PRIPRAVA IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH DOGODKOV; OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ KNJIGOVODSKIH EVIDENC ; USKLAJEVANJE PODATKOV Z DAVČNIMI ZAVEZANCI; RAZKRITJA; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.