Podjetje: FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA

Naslov: Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA

VODENJE IN SAMOSTOJNO ODLOČANJE V POSTOPKU FINANČNEGA NADZORA IN V DRUGIH NADZORIH IZ PRISTOJNOSTI FINANČNE UPRAVE, NADZIRANJE ZAKONITOSTI, PRAVILNOSTI IN PRAVOČASNOSTI IZVAJANJA PREDPISOV, PREDLAGANJE STANDARDOV, POSTOPKOV IN TEHNIK ZA PODROČJE NADZORA IN SODELOVANJE PRI NJIHOVI PRIPRAVI, VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU, PRIPRAVA KAZENSKIH OVADB IN DRUGIH GRADIV V ZVEZI S KAZNIVIMI RAVNANJI, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC, PRIPRAVLJANJE ANALIZ IN POROČIL O DELU, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH NA PODROČJU PRIPRAVE METODOLOŠKIH POSTOPKOV IN NAVODIL, SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, KOORDINACIJI IN USMERJANJU DELA ORGANA S PODROČJA FINANČNEGA NADZORA IN DRUGIH NADZORIH IZ PRISTOJNOSTI FINANČNE UPRAVE, SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU DELAVCEV ORGANA, SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI, DOMAČIMI IN TUJIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI.