Podjetje: OSNOVNA ŠOLA MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Naslov: Pišece 34 , 8255 PIŠECE

NEPOSREDNO IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO NA PODLAGI IZDANE ODLOČBE UČENCA SODELUJE PRI PRIPRAVI IP ZA UČENCA PREPOZNAVA IN RAZVIJA MOČNA UČENČEVA PODROČJA IZBIRA POSEBNE METODE DELA IN POMOČI PRI OBLIKOVANJU ŠOLSKE SNOVIRAZVIJA UČENČEV OBČUTEK SPREJETOSTI, VARNOSTIPOUČUJE S POSEBNIMI METODAMI IN TEHNIKAMI, PRIMERNIMI UČENČEVIM SPOSOBNOSTIM UČENCEM ZAGOTAVLJA NEPOSREDNO UČNO POMOČ, DODATNO RAZLAGO,SPODBUDO, POHVALO, POMOČ PRI KREPITVI SAMOZAUPANJA, PRI RAZVIJANJU BOLJŠE SAMOPODOBE, POMAGA JIM PRI LAŽJI IN BOLJ KAKOVOSTNI VKLJUČITVI V RAZREDNO SKUPNOST NUDI POMOČ UČENCEM PRI PREMAGOVANJE PRIMANJKLJAJEV, OVIR OZIROMA MOTENJ (PO ODLOČBI O USMERITVI) OBLIKUJE PROGRAM ZA DELO STROKOVNEGA AKTIVA. SODELUJE V STROKVNIH ORGANIH IN STROKOVNIH AKTIVIH ŠOLE SODELUJE S STARŠI IN ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO VODI PREDPISANO PEDAGOŠKO DOKUMETACIJO ORGANIZIRA IN SODELUJE PRI ORGANIZIRANJU PRIREDITEV, AKCIJ, TEKMOVANJ IN DRUGAČNIH SREČANJ V ŠOLI ALI IZVEN NJE TER SPREMLJA IN VARUJE UČENCE NA PRIREDITVAH OPRAVLJA DELA PO NAVODILIH SVETOVALNE SLUŽBE IN RAVNATELJA.