Podjetje: VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Naslov: RAŠIŠKA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA

TAJNIK VIZ OPRAVLJA NALOGE PO TEM PRAVILNIKU IN PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA. PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE, POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM PISARNIŠKEGA POSLOVANJA TER KADROVSKIH ZADEV. DELAVEC, RAZPOREJEN NA NAVEDENO DELOVNO MESTO: OPRAVLJA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO IN KADROVSKO DELO ZA ZAVODSPREJEMA, PREDAJA TER NAROČA TELEFONSKE POGOVORE,
SPREJEMA IN POSREDUJE NAROČILA,
VODI DELOVODNIK, KNJIGO POŠTE TER VPISUJE PREJETO IN POSLANO POŠTO RAZPOREJA DNEVNO POŠTO VODSTVU OZIROMA DELAVCEM ZAVODAPIŠE IN RAZPOŠILJA VABILA TER GRADIVA ZA SEJE ORGANOV ZAVODA IN PIŠE ZAPISNIKE,
NAROČA IN IZDAJA PISARNIŠKO GRADIVO,
FOTOKOPIRA DOPISE, LISTINE IN DRUGA GRADIVA ZBIRA VLOGE, PROŠNJE, PRITOŽBE IN UGOVORE DELAVCEV, STARŠEV IN DRUGIHVODI KADROVSKE ZADEVE (DOKUMENTACIJA DELAVCEV – VODENJE OSEBNIH MAP, KADROVSKA EVIDENCA, OBJAVE OZ. RAZPISI, EVIDENCA O IZRABI DOPUSTOV, UREJA ZDRAVSTVENO, POKOJNINSKO TER SOCIALNO ZAVAROVANJE DELAVCEV (ODJAVA, PRIJAVA IN DRUGO DELO PRI SODELOVANJU Z NAVEDENIMI USTANOVAMI)SKRBI ZA NAPOTITEV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE DELAVCEV,
SKRBI ZA SKLEPANJE POGODB O ZAPOSLITVI, POGODB O DELU (PODJEMNIH POGODB), IZPOLNJUJE IN OBLIKUJE RAZNA POROČILA (KADROVSKA, STATISTIČNA …),
ADMINISTRATIVNA POMOČ ZA VOLITEV V SVET ZAVODA IN IMENOVANJE RAVNATELJASPREMLJA PREDPISE NA PODROČJU DELOVNE ZAKONODAJEOPRAVLJA DRUGA DELA V SKLADU Z ZAKONI, VELJAVNIMI PREDPISI TER PO NAVODILIH RAVNATELJA IN DOGOVORIH Z NJIM.