Podjetje: OBČINA KOČEVJE

Naslov: Ljubljanska cesta 26 , 1330 KOČEVJE

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH OBČINSKIH PRAVNIH AKTOV, SVETOVANJE ŽUPANU V ZVEZI S PREVZEMANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVLJANJE POGODB IN DRUGIH AKTOV POSLOVANJA, IZVAJANJE JAVNIH RAZPISOV IN NAROČIL Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH GRADIVA ZA OBČINSKI SVET IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES, SODELOVANJE NA SEJAH ORGANOV OBČINE IN NJIHOVIH DELOVNIH TELES, IZVAJANJE NALOGE POVEZANIH Z VOLITVAMI, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, SPREMLJANJE PODROČNE ZAKONODAJE IN SPOROČANJE SPREMEMB ZAKONODAJE, PO POOBLASTILU PREVZEMANJE SKRBNIŠTVA NAD PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI, SKRB ZA PRAVILNO VODENJE IN ARHIVIRANJE SPISOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ISTE ALI PODOBNE STOPNJE ZAHTEVNOSTI PO NALOGU ŽUPANA IN DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.