Podjetje: OBČINA MORAVČE

Naslov: Vegova ulica 9 , 1251 MORAVČE

-IZVAJA NALOGE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN VLOŽIŠČA,
-UREJA ARHIV,
-EVIDENTIRA NALOGE IN ODLOČITVE ŽUPANA,
-SESTAVLJA IN SPREJEMA VLOGE OBČANOV, POSREDUJE INFORMACIJE IN USMERJA STRANK,
-IZVAJANJE DRUGIH NALOG, KI SPADAJO V TO PODROČJE IN AKTIVNOSTI,
-SPREJEMA IN POŠILJA POŠTO,
-OPRAVLJA NALOGE POVEZANE Z BLAGAJNIŠKIM POSLOVANJEM IN OBRAČUNOM POTNIH NALOGOV,
-EVIDENTIRA SKLENJENE POGODBE,
-POBIRA OBČINSKO GOTOVINSKO TAKSO,
-VODI IN UREJA EVIDENCE DOPUSTOV, UR,
-SPREMLJA IZVAJANJE PRORAČUNA, ANALIZIRA STANJE PRORAČUNA, PRIPRAVLJA PREDLOGE SPREMEMB PRORAČUNA ZA TEKOČE LETO,
-VODI IN ORGANIZIRA KNJIGOVODSTVO,
-PRIPRAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA,
-VODI EVIDENCE PREMOŽENJA OBČINE,
-OBRAČUNAVA PLAČE IN NADOMESTILA,
-OBRAČUNAVA SEJNINE, DNEVNICE, POTNE STROŠKE, DOPOLNILNO DELO, POGODBE O DELU, AVTORSKE HONORARJE, PREHRANO ZA UPRAVO IN ZVEZE,
-PRIPRAVA POGODB S PODROČJA IN SPREMLJANJE NJIHOVE REALIZACIJE,
-SODELUJE NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA IN DELOVNIH TELES.