Podjetje: OBČINA MORAVČE

Naslov: Vegova ulica 9 , 1251 MORAVČE

1.POMOČ PRI PRIDOBIVANJU NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ, KI SO NAMENJENA ZA GRADNJO (NAKUP, MENJAVA, POSTOPKI RAZLASTITVE, UVELJAVLJANJE PREDKUPNE PRAVICE, GRADNJA JAVNE INFRASTRUKTURE),
2.SODELOVANJE V DENACIONALIZACIJSKIH POSTOPKIH, PRI PRODAJI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO, ZAKUPIH OZIROMA NAJEMIH ZEMLJIŠČ,
3.POMOČ PRI SKRBI ZA STVARNO PREMOŽENJE OBČINE,
4.USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVO AKTOV, SKLEPOV TER DRUGEGA GRADIVA ZA OBRAVNAVO IN SPREJEM ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI NA OBČINSKEM SVETU,
5.USPOSABLJANJE ZA OBLIKOVANJE CEN IZ OBČINSKE PRISTOJNOSTI NA PODROČJU JAVNIH DAJATEV,
6.USPOSABLJANJE ZA UREJANJE PREMOŽENJSKO – PRAVNIH RAZMERIJ TER OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI S POSTOPKI JAVNIH NAROČIL,
7.IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH NALOG NA PODROČJU SPREMLJANJA PROGRAMOV PODJETNIŠTVA IN STANOVANJSKIH DEJAVNOSTI,
8.POMOČ PRI PRIPRAVI JAVNIH RAZPISOV NA PODROČJIH KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA,
9.POMOČ PRI PRIPRAVI JAVNIH RAZPISOV ZA KULTURNA, SPLOŠNA, ŠPORTNA IN HUMANITARNA DRUŠTVA,
10.USPOSABLJANJE ZA IZDAJO SOGLASIJ ZA PRIREDITVE IN DOVOLJENJA ZA PRODAJO NA SEJMIH,
11.SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI OBČINSKIH IN KULTURNIH PRIREDITEV,
12.SODELOVANJE Z DRUŠTVI,
13.SODELOVANJE NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA IN DELOVNIH TELES,
14.SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH NALOG.