Podjetje: OBČINA HRASTNIK

Naslov: Pot Vitka Pavliča 5 , 1430 HRASTNIK

IZVAJANJE NALOG S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, ORGANIZIRANJE VZDRŽEVANJA KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI, PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG ZA POSEGE V PROSTOR, PRIPRAVA PREDLOGOV POROČIL O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH OBČINE, PRIPRAVA MATERIALOV S PODROČJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA OBČINSKI SVET, PRIPRAVA GRADIV ZA STRATEGIJO ENERGETSKE POLITIKE V OBČINI TER PRIPRAVA GRADIV ZA PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV, POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN ENERGETIKE, NALOG S PODROČJA PROMETA, VODENJE EVIDENC NUSZ, BCP, PRIPRAVA JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI, IZVAJANJE KOORDINACIJSKIH NALOG NA TERENSKIH OGLEDIH Z VIDIKA JAVNE KOMUNALNE RABE, IZVAJANJE OSTALIH STROKOVNO TEHNIČNIH NALOG IZ DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA PO NAVODILIH VODJE ODDELKA