Podjetje: SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.

Naslov: POVŠETOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA

NADZOR DELOVANJA IN OPTIMIRANJE TER VZDRŽEVANJE ODPLINJEVALNEGA SISTEMA NA ODLAGALNIH POLJIH, OPRAVLJANJE MERITEV NA ODPLINJEVALNIH SISTEMIH, ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OBRATOVANJA PLINSKE MREŽE NA ODLAGALNIH POLJIH, ZAGOTAVLJANJEVARNEGA OBRATOVANJA CENTRALNEGA ČRPALIŠČA ODLAGALIŠČNEGA PLINA S PRIPADAJOČIMI NAPRAVAMI IN OPREMO, ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OBRATOVANJA DRUGIH TEHNOLOŠKIH SISTEMOV NA ODLAGALIŠČU TER ENERGETSKIH POSTROJEV, NADZOR OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA PLINSKE IN BIOPLINSKE ELEKTRARNE TER PRIPADAJOČIH NAPRAV IN OPREME, NADZOR DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE INSTALACIJ,ZBIRNIH BAZENOV, ČRPALIŠČ IN JAŠKOV ZA IZCEDNE, ODPADNE IN POVRŠINSKE VODE, VZDRŽEVANJE VRTIN ZA VZORČENJE TALNIH IN IZCEDNIH VOD, VZDRŽEVANJE VSEH OSTALIH NAPRAV IN OBJEKTOV NA ODLAGALIŠČU TER ENERGETSKIH POSTROJEV, POMOČ PRI DELU NA ČISTILNI NAPRAVI, UGOTAVLJANJE NAPAK IN ODPRAVA, UREJANJE DOK. OBRATOVANJA NAPRAV IN ENERG. POSTROJEV RCERO, PREV. IN REDNEGA VZDRŽEVANJA, ODPLINJANJA DEPONIJSKIH POLJ, POMOČ PRI PRIPRAVI POST. JAVNEGA NAROČANJA, SODELOVANJE PRI UREJANJU DOK. ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ISO 9001/2000, ISO 18001 IN ISO 14001, IZVAJANJE VSEH VARN. UKREPOV IZ VPD TER POŽ. VARN.