Podjetje: ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Naslov: Belokranjska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA

REALIZIRANJE DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZDRUŽENJA, SODELOVANJE Z VODJO CENTRA, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUČENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN SVETOVALNI RAZGOVORI Z OSEBAMI, VKLJUČENIMI V PROGRAM, PODPORA PRI UREJANJU SOCIALNEGA IN KAZENSKO-PRAVNEGA STATUSA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI REŠEVANJE KRIZNIH SITUACIJ, PRIPRAVA IN IZVAJANJE TEDENSKIH IN MESEČNIH PROGRAMOV AKTIVNOSTI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM, SKUPINO, SKUPNOSTJO, SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH, IZVAJANJE SPREMLJAJOČIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA POLLETNIH IN LETNIH PREGLEDOV STANJA PROGRAMA, RAZVOJ STROKOVNE DEJAVNOSTI PREDVSEM NA PODROČJU SAMOPOMOČI IN SAMOORGANIZACIJE UPORABNIKOV (ORGANIZIRANJE SKUPIN ZA SAMOPOMOČ, PODPORA PRI VKLJUČEVANJU POSAMEZNIKA V SKUPNOST), VODENJE DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVA INTERNIH INFORMACIJ, VODENJE IN OBNAVLJANJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL, POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUŽBAMI, ZAVODI, ORGANIZACIJAMI, PRISTOJNIMI REPUBLIŠKIMI IN LOKALNIMI INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE S SVOJCI IN BLIŽNJIMI UPORABNIKOV, STROKOVNO MENTORSTVO PRAKTIKANTOM, PROSTOVOLJCEM, PRIPRAVNIKOM, UDELEŽENCEM DRUŽBENO-KORISTNEGA DELA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOMAČIH IN TUJIH PROJEKTOV, PROMOCIJA PROGRAMA.