Podjetje: UNIVERZA V MARIBORU

Naslov: SLOMŠKOV TRG 15 , 2000 MARIBOR

ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG SLUŽBE ZA GOSPODARJENJE. SPREMLJA ZAKONODAJO IN TOLMAČI ZAKONSKE PREDPISE Z DELOVNEGA PODROČJA STROKOVNE SLUŽBE TER IZDAJA NAVODILA ZA IZVAJANJE. VODI POSTOPKE S PODROČJA DELA IN ODGOVARJA ZA NJIHOVO ZAKONITOST. AKTIVIRA, SPREMLJA FAZE DELA IN KONTROLIRA IZVAJANJE NALOG, PO POTREBI KOREKTIVNO UKREPA. SODELUJE PRI RAZVIJANJU INFORMACIJSKIH SISTEMOV ZA PODROČJE DELA. NUDI STROKOVNO, ADMINISTRATIVNO IN DRUGO POMOČ ČLANICAM PRI INTERPRETACIJI RAZPISOV PROGRAMOV IN PROJEKTOV, PRIJAVAH PROJEKTOV IN PROGRAMOV, IZVAJANJU IN VODENJU PROJEKTNE DEJAVNOSTI. PRIPRAVLJA GRADIVA ZA SEJE ORGANOV UM. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN PROCESOV NA PODROČJU DELA. UGOTAVLJA REALIZACIJO SKLENJENIH POGODB IN SPORAZUMOV S PODROČJA, KI GA POKRIVA STROKOVNA SLUŽBA. IZDELUJE POROČILA IN ANALIZE S PODROČJA DELA. OPRAVLJA NALOGE, VEZANE NA VSEBINSKO, FINANČNO, ORGANIZACIJSKO IN DRUGO IZVAJANJE AKTIVNOSTI PRIDOBLJENIH PROJEKTOV. NUDI STROKOVNO POMOČ VODSTVOM ČLANIC PRI ODLOČITVAH S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. OBLIKUJE STROKOVNE PODLAGE ZA ODLOČANJE O PROJEKTIH IN PROGRAMIH. SODELUJE PRI NAČRTOVANJU FINANČNIH OSNOV ZA IZVEDBO PROJEKTOV SODELOVANJA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM. OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.