Podjetje: DIJAŠKI DOM POLJANE

Naslov: POTOČNIKOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA

RAVNATELJ OPRAVLJA DELA PEDAGOŠKEGA VODENJA IN POSLOVNEGA VODJE ZAVODA IN V TEM OKVIRU DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISI. ZASTOPA IN PREDSTAVLJA ZAVOD JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST DELA, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO ZAVODA,RAZPOREJA SREDSTVA ZA MATERIALNE STROŠKE, INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN POSODABLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA V SKLADU S FINANČNIM PLANOM OZ. PROGRAMOM PRIORITET ZA DELITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI, SPREJME SPLOŠNE AKTE ZAVODA, ZA KATERE NI POOBLAŠČEN DRUG ORGAN ZAVODA, SPREJEME SKLEP O HRAMBI IN UPORABI PEČATOV ZAVODA TER DOLOČI DELAVCE, KI SO ZANJE ODGOVORNI, PRIPRAVLJA PROGRAM RAZVOJA ZAVODA IN JE ODGOVOREN ZA NJEGOVO URESNIČEVANJE, PRIPRAVLJA PREDLOG LETNEGA NAČRTA IN JE ODGOVOREN ZA NJEGOVO IZVEDBO, SKRBI ZA UKREPE ZA ZAGOTOVITEV URESNIČEVANJA PRAVIC DIJAKOV, PRAVIC IN DOLŽNOSTI DIJAKOV, VODI DELO VZGOJITELJSKEGA ZBORA, OBLIKUJE PREDLOG NADSTANDARDNIH PROGRAMOV IN SKRBI ZA IZVEDBO SPREJETIH PROGRAMOV, SPODBUJA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV TER SKRBI IN ZAGOTAVLJA MOŽNOSTI, ORGANIZIRA MENTORSTVO IN PRIPRAVNIKE, PRISOSTVUJE PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU VZGOJITELJEV, SPREMLJA NJIHOVO DELO IN JIM SVETUJE, PREDLAGA NAPREDOVANJE STROKOVNIH IN OSTALIH DELAVCEV, PRIPRAVLJA PODATKE ZA IZRAČUN PLAČ DELAVCEV, SPREMLJA IN ORGANIZIRA DELO, SKRBI ZA SODELOVANJE ZAVODA S STARŠI OZ. DRUGIMI ZAKONITIMI ZASTOPNIKI…