Podjetje: CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK

Naslov: NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK

ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA IN NADZIRA DELA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO IN PRAVOČASNO IZVAJANJE DEL IN NALOG FINANČNO- RAČUNOVODSKE SLUŽBE, PRIPRAVLJA PODATKE IN ANALIZE ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE ODLOČITVE VODSTVA ZAVODA (IZDELOVANJE POSLOVNIH POROČIL IN ANALIZ, PLANIRANJE POSLOVNIH STROŠKOV, PLANIRANJE VIROV FINANCIRANJA, IZDELAVA KALKULACIJ ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE, ZA CENE PLAČILA STROŠKOV IN PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU, ZA PLANIRANJE LIKVIDNOSTI)ANALIZIRA FINANČNE REZULTATE POSLOVANJA ZAVODA IN SVETUJE V ZVEZI S POTREBNIMI UKREPIIZVAJA FINANČNO NAČRTOVANJE IN EVIDENTIRA PORABO FINANČNIH SREDSTEV TER V SODELOVANJU Z DIREKTORJEM PRIPRAVLJA LETNI FINANČNI NAČRT ZAVODA, VODSTVU ZAVODA POSREDUJE PREDLOGE IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ORGANIZACIJO FINANČNO- RAČUNOVODSKE SLUŽBE, OBVEŠČA VODSTVO ZAVODA O PREDPISIH IN ODLOČITVAH, POMEMBNIH ZA ZAKONITO IN PRAVILNO FINANČNO- RAČUNOVODSKO POSLOVANJE, TER V PRIMERU SKLEPOV ALI ODLOČITEV V NASPROTJU S PREDPISI IN PRAVILI STROKE O TEM PISNO OBVESTI VODSTVO ZAVODA, UREJA ZADEVE S PODROČJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE, IZDELA PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA TER PRIPRAVI BILANCO STANJA, IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV IN POJASNILA K IZKAZOM TER POSLOVNEMU POROČILU,…