Podjetje: JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Naslov: Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA

ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA DELA NA PODROČJU, KI GA POKRIVA,
DAJANJE NAVODIL PODREJENIM ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA,
SKRB ZA USKLAJEN KONTNI NAČRT S SKUPNO GLAVNO KNJIGO IN ŠIFRANTE, KONTIRANJE ZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV,
SPREMLJANJE IN VODENJE EVIDENC ZA PREJETA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE S STRANI MINISTRSTVA ZA KULTURO, IN EVIDENCE PREMOŽENJA,
PO POTREBI SESTAVLJANJE IZDANIH RAČUNOV,
DAJANJE NAVODIL PODREJENIM ZA KONTIRANJE, KNJIŽENJE IN POTREBNO EVIDENCO POMOŽNIH KNJIG (SALDAKONTOV IN DRUGIH),
IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, POROČIL IN ZBIRNEGA OBRAČUNA DDV ZA ZAVOD IN POSAMEZNE ORGANIZACIJSKE ENOTE,
SODELOVANJE PRI IZDELAVI FINANČNIH NAČRTOV ZAVODA IN IZDELAVI RAČUNOVODSKIH ANALIZ NA PODROČJU, KI GA POKRIVA,
ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA IN PRAVOČASNEGA IZVAJANJA DEL IN NALOG NA PODROČJU, KI GA POKRIVA,
PO POTREBI IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA,
SPROTNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN SKRB ZA PRAVILNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE,
SODELOVANJE DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI,
DRUGA DELA NA RAČUNOVODSKEM PODROČJU PO NALOGU NADREJENEGA.