Podjetje: OBČINA PIRAN

Naslov: Tartinijev trg 2 , 6330 PIRAN – PIRANO

VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC S STANJEM V GLAVNI KNJIGI, VODENJE PLAČILNEGA PROMETA, ODGOVORNOST ZA PRAVOČASNE IN PRAVILNE OBRAČUNE S PODROČIJ DELA TER PORAVNAVO OBVEZNOSTI, PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN ZA KNJIŽENJE, PRIPRAVA ODREDB ZA IZPLAČILO, PRIPRAVA IN POSREDOVANJE PREDPISANIH POROČIL PRISTOJNIM ORGANOM, VODENJE EVIDENC JAVNO FINANČNIH PRIHODKOV OBČINE, IZSTAVLJANJE RAČUNOV, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE KUPCEV TER PRIPRAVA PREDLOGOV ZA IZTERJAVO, PRIPRAVLJANJE LETNIH POROČIL IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA TER PREMOŽENJSKO BILANCO, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO PROGRAMU DELA IN NALOGU VODJE URADA
.