Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

Naslov: RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE

POLEG SPLOŠNIH POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, MORA KANDIDAT IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE POGOJE: OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA S PODROČJA BOLNIŠNIČNIH DEJAVNOSTI IN VELJAVNA LICENCA, NAJMANJ 4 LETA DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROČJA DELA USTREZNE BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE SPOSOBNOSTI, PREDLOŽITEV PROGRAMA DELA IN RAZVOJA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA. IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTOJNIKA JE VEZANO NA MANDAT STROKOVNEGA DIREKTORJA BOLNIŠNICE. Z IZBRANIM KANDIDATOM BO SKLENJENA POGODBA O ZAPOSLITVI ZA ČAS MANDATA (DO 31.08.2020) ZA POLNI DELOVNI ČAS. PO POTEKU MANDATA JE KANDIDAT LAHKO PONOVNO IMENOVAN OZIROMA NADALJUJE DELO ZA NEDOLOČEN ČAS KOT ZDRAVNIK SPECIALIST. ROK, DO KATEREGA SE SPREJEMAJO PRIJAVE, JE DO VKLJUČNO 15.04.2019. PISNE PRIJAVE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH POGOJEV IN POSEBNIH POGOJEV, KI JIH DOLOČA STATUT JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE TER PROGRAMOM DELA IN RAZVOJA ODDELKA, KANDIDATI POŠLJEJO NA NASLOV: JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE, Z OZNAKO: NE ODPIRAJ! »PRIJAVA NA RAZPIS«