Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

SODELOVANJE PRI NUDENJU PRAVNE POMOČI, SODELOVANJE PRI UREJANJU PREMOŽENJSKO PRAVNIH IN ZEMLJIŠKO-KNJIŽNIH ZADEV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPLOŠNIH AKTOV ZA ZAVOD, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SPROTNIMI OPOZORILI POSLOVODSTVU, KI ZADEVAJO ZAVOD, SODELOVANJE PRI SESTAVI TOŽB IN DRUGIH ZAHTEVKOV, VLOG, KI JIH VLAGA PRI PRISTOJNIH SODIŠČIH OZ. DRUGIH ORGANIH, PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODB, DOGOVOROV IN SPORAZUMOV ZA POTREBE ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV ZA SEJE SVETA ZAVODA IN DRUGIH ORGANOV V ZAVODU (STROKOVNI SVET, STROKOVNI KOLEGIJ, KOMISIJE IN ODBORI) TER SESTAVLJANJE – PISANJE ZAPISNIKOV IN SKLEPOV S SEJE TEH ORGANOV, SODELOVANJE PRI IZVEDBI VOLITEV OZ. KONSTITUIRANJU ORGANOV UPRAVLJANJA IN DRUGIH ORGANOV V ZAVODU, SODELOVANJE OZIROMA PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, SESTAVA IN PRIPRAVA PODJEMNIH POGODB IN DRUGIH AKTOV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, REŠEVANJE – PRIPRAVA POGODB STANOVANJSKIH RAZMERIJ, SODELOVANJE S SLUŽBO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NEPOSREDNEGA VODJE SLUŽBE, DIREKTORJA IN POMOČNIKOV DIREKTORJA.