Podjetje: OBČINA RADENCI

Naslov: Radgonska cesta 9 , 9252 RADENCI

– KOORDINACIJA POSLOVNIH STIKOV,
– SODELOVANJE PRI USKLAJEVANJU PODROČIJ DELA V OBČINSKI UPRAVI IN REŽIJSKEM OBRATU, – VODENJE EVIDNEC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, – IZDAJANJE POTRDIL IZ EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KATERIH ORGAN NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOČA IZDAJO POTRDILA O DEJSTVU, – IZVEDBA POSTOPKOV PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM, – VODENJE EVIDENC NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI, – PRIPRAVA IN POSODOBITEV NAČRTOV PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI, -PRIPRAVA IN POSODOBITEV NAČRTOV PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI,
VODENJE IN UREJANJE ARHIVA,
OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG,
VODENJE KNJIGE VHODNE IN IZHODNE POŠTE,
VODENJE EVIDENCE JAVNIH NAROČIL,
VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI NA DELU,
DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODJE REŽIJSKEGA OBRATA IN DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE.