Podjetje: Center za socialno delo Maribor

Naslov: Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR

– VODI ENOTO CENTRA,
– OPRAVLJA NALOGE, ZA KATERE GA PISNO POOBLASTI DIREKTOR,- VODI STROKOVNO DELO ENOTE,- VODI IN ODLOČA V UPRAVNEM POSTOPKU SKLADNO S POOBLASTILI DIREKTORJA,- IZVAJA STROKOVNE NALOGE,
– ODLOČA O RAZPOLAGANJU S FINANČNIMI SREDSTVI ZA FINANCIRANJA SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV V OKVIRU ENOTE, POMEMBNIH ZA OBČINO,- SODELUJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI,
– DIREKTORJU PREDLAGA ZADEVE S PODROČJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE,
– JE ČLAN NATEČAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA ENOTI,
– JE ČLAN STROKOVNEGA SVETA CENTRA,
– VODI STROKOVNI KOLEGIJ ENOTE, KI JE NJEGOVO POSVETOVALNO TELO- PRIPRAVLJA POROČILA O DELU ENOTE,
– PRIPRAVLJA PREDLOGE LETNEGA PROGRAMA DELA ZA ENOTO,
– PRIPRAVLJA PREDLOGE IN POSREDUJE PODATKE ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA ENOTO,- ORGANIZIRA, SPREMLJA IN NADZIRA DELO ZAPOSLENIH DELAVCEV NA ENOTI,
PRIPRAVLJA OCENE DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH NA ENOTI,
– PRIPRAVLJA PREDLOGE ZA NAPREDOVANJE DELAVCEV NE ENOTI,- V OKVIRU ZAKONSKIH DOLOČIL IN FINANČNIH ZMOŽNOSTI PREDLAGA NADURNO DELO IN POVEČAN OBSEG DELA – OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA.