Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Naslov: Hajdrihova ulica 28 C, 1000 LJUBLJANA

V OKVIRU NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 OZ. ZA DELO NA PROJEKTU »ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI Z OBNOVO NARAVNIH POPLAVNIH OBMOČIJ VZDOLŽ REKE DONAVE IN PRITOKOV, DANUBE FLOODPLAIN«, SE BODO OPRAVLJALE SLEDEČE NALOGE: VODENJE IZVAJANJA PROJEKTA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN IN SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI,
SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
SODELOVANJE PRI IZVEDBI DELOVNIH SKLOPOV PROJEKTA IN POSAMEZNIH AKTIVNOSTI,
SODELOVANJE PRI NALOGAH, POVEZANIH S SPREMLJANJEM FINANCIRANJA PROJEKTA, PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG, NAROČANJE STORITEV, KOORDINACIJA IZVEDBE IN KONTROLA OPRAVLJENIH DEL IN RAČUNOV, NADZOROVANJE IN POROČANJE O POTEKU IZVAJANJA PROJEKTA IN FINANČNEM STANJU PROJEKTA, KOMUNIKACIJA Z ODGOVORNIMI PREDSTAVNIKI DELEŽNIKOV PROJEKTA. KANDIDAT VLOŽI PRIJAVO OBVEZNO NA OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI DIREKCIJE RS ZA VODE.