Podjetje: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Naslov: Hajdrihova ulica 28 C, 1000 LJUBLJANA

V OKVIRU PROJEKTA »UKREPI ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE STANJA OGROŽENIH ŽIVALSKIH VRST IN HABITATOV V VIPAVSKI DOLINI« BO IZBRANI KANDIDAT OPRAVLJAL SLEDEČE NALOGE: VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA TER SODELOVANJE Z IZBRANIM PROJEKTANTOM PREDVIDENIH UREDITEV IN USMERJANJA POTEKA RENATURACIJSKIH DEL TE NADZOR DEL.
KANDIDATI VLOŽIJO PRIJAVO OBVEZNO NA PREDPISANEM OBRAZCU “VLOGA ZA ZAPOSLITEV”, KI JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE.