Podjetje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Naslov: Dunajska cesta 20 , 1000 LJUBLJANA

PODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA PODPORO DEJAVNOSTI V ODDELKU ZA FINANCE, DM 33.1, OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: POMOČ PRI ORGANIZIRANJI IN KOORDINACIJI DELA ODDELKA,
SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU IN NADZORU NAD NAMENSKIM PREMOŽENJEM, POMOČ PRI NADZORU NAD NAČRTOVANJEM FINANC IN LIKVIDNOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, POMOČ PRI PRIPRAVI LETNEGA IN MEDLETNIH FINANČNIH NAČRTOV IN RAČUNOVODSKIH POROČIL, POMOČ PRI KOORDINACIJI IN NADZORU VODENJA KNJIGOVODSTVA,
IZDELAVA ANALITIČNIH POROČIL ZA POSAMEZNA ČASOVNA OBDOBJA IN RAZLIČNE NAMENE,
ORGANIZIRANJE IN VODENJE LETNEGA POPISA OSNOVNIH SREDSTEV, USKLAJEVANJE ENOTNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA RAČUNOVODSKO VODENJE POSLOVANJA SKLADA IN POVEZAVAMI ZA OSTALA PODROČJA SKLADA TER NADGRADNJAMI, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE ODDELKA.