Podjetje: Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Naslov: Cesta komandanta Staneta 2 , 1270 LITIJA

PREDSTAVLJA ŠOLO V OKVIRU DEJAVNOSTI, KI JO IZVAJA ŠOLA V OKVIRU PISNEGA POOBLASTILA DIREKTORJA, ZAGOTAVLJA ZAKONITOST DELA V OKVIRU POOBLASTIL, JE ODGOVOREN ZA KAKOVOST, SODELUJE Z DELODAJALCI V ZVEZI Z IZVAJANJEM PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA, EVIDENTIRA ORGANIZACIJE ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN VODI REGISTER LE-TEH, PREVERJA POGOJE IN MOŽNOSTI ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA, INFORMIRA ŠTUDENTE O IZVEDBI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA IN CILJIH TER PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO (POGODBE, NAVODILA, OBRAZCI IPD…), SODELUJE Z MENTORJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V ORGANIZACIJAH, , IZVAJA PEDAGOŠKO DELO V ZVEZI S PRAKTIČNIM IZOBRAŽEVANJEM (IZPITI, MENTORSTVO SEMINARSKIM NALOGAM IPD…), PRIPRAVLJA POSVETE Z MENTORJI PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA, DRUGO DELO, POTREBNO ZA URESNIČITEV IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH ŠOLE, ORGANIZIRANO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE, MENTORSTVO ŠTUDENTOM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, ZBIRA IN OBDELUJE PODATKE V ZVEZI Z IZOBRAŽEVALNIM DELOM, VODI PREDPISANO DOKUMENTACIJO, UREJA KABINETE IN DRUGE PROSTORE, PRIPRAVA IN VODSTVO EKSKURZIJ, IZLETOV, TEKMOVANJ, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV, KOORDINIRA AKTIVNOSTI V ZVEZI Z ZAVAROVANJEM ŠTUDENTOV NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU TER JIH SEZNANJA Z VSEMI OBVEZNOSTMI IN PRAVICAMI NA PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU IN OPRAVLJA DRUGE NALOGE V SKLADU S PREDPISI IV VELJAVNO PODROČNO ZAKONODAJO, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA.