Podjetje: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Naslov: Gubčeva ulica 10 A, 8250 BREŽICE

– SESTAVLJA IN PIŠE OBRAČUNSKE LISTE IN SEZNAME IZPLAČIL PLAČ
– IZRAČUNAVA PLAČE IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE PO PREDPISIH IN JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST IZRAČUNOV
– IZDELUJE DOKUMENTACIJO V ZVEZI S PLAČAMI IN DRUGIMI OSEBNIMI PREJEMKI ZA BANKO, ORGANIZACIJO, KI IZVAJA PLAČILNI PROMET, IN
DRUGE USTANOVE
– IZDELUJE LETNI OBRAČUN IZPLAČANIH PLAČ
– OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE PRISPEVKE, DAVKE IN DRUGE TERJATVE IZ PLAČ OZIROMA IZ NADOMESTIL PLAČ
– OBRAČUNAVA IN NAKAZUJE ODTEGLJAJE IN KREDITNE OBVEZNOSTI DELAVCEV IZ PLAČ
– VODI OBRAČUNSKE EVIDENCE ODSOTNOSTI Z DELA S PRAVICO DO NADOMESTILA PLAČE IN SKRBI ZA REFUNDACIJE
– OBRAČUNAVA IN IZPLAČUJE PREJEMKE NA PODLAGI DELA, OPRAVLJENEGA PO POGODBAH ODELU (PODJEMNIH POGODBAH) IN AVTORSKIH
POGODBAH, TER DRUGE PREJEMKE
– OBRAČUNAVA IN SKRBI ZA IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV IN NADOMESTIL V ZVEZI Z DELOM
– KNJIŽI PREJETA PLAČILA IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV IN SKRBI ZA OPOMINJANJE V PRIMERU ZAMUDE PLAČIL
– KNJIŽI PLAČILA IN SKRBI ZA OPOMINJANJE V PRIMERU ZAMUDE PLAČIL
– VODI MATERIALNO KNJIGOVODSTVO IN PORABO ARTIKLOV
– UREJA ZADEVE V ZVEZI Z IZPLAČILI PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV Z ORGANIZACIJO, KI IZVAJA PLAČILNI PROMET
DVIGUJE IN POLAGA DENAR (SPECIFIKACIJE DENARJA)
– OPRAVLJA IZPLAČILA DELAVCEM ZAVODA IN KNJIŽI VSAK RAČUN NA BLAGAJNIŠKEM IZDATKU IN V BLAGAJNIŠKEM DNEVNIKU (IME PODJETJA,
VSEBINA, ZNESEK …)
– SPREJEMA VPLAČILA UPORABNIKOV
– V NUJNIH PRIMERIH DELAVEC OPRAVLJA TUDI NALOGE Z NAVODILI DIREKTORJA