Podjetje: UM; UM, FT

Naslov: Cesta prvih borcev 36 , 8250 BREŽICE

SESTAVLJA BRUTO BILANCE, SESTAVLJA BILANCE, UGOTAVLJA PRAVILNOST KNJIŽENJA.
ORGANIZACIJSKO PRIPRAVLJA POSTOPKE KNJIŽENJA FAKTUR, FAKTURIRANJA IN KNJIŽENJA FINANČNIH DOGODKOV.
OBRAČUNAVA REVALORIZACIJO OSNOVNIH SREDSTEV.
OBRAČUNAVA POLLETNO IN LETNO AMORTIZACIJO, IZDELUJE SEZNAM OBRAČUNANE AMORTIZACIJE.
KONTROLIRA KNJIŽENJE IZPLAČANIH PREJEMKOV.
KONTIRA IN KNJIŽI INVESTICIJE V TEKU, VODI EVIDENCO POGODB, PREDRAČUNOV IN RAČUNOV ZA INVESTICIJE.
KONTIRA DENARNI TOK SREDSTEV, EVIDENČNI PROMET IN PLAČILNI PROMET.
KONTIRA BANKE, KONTIRA FAKTURE SKLADOV, FAKTURE BLAGAJNE TER KONTIRA FAKTURE DOBAVITELJEV IN KUPCEV.
KNJIŽI PODATKE V PROGRAM GLAVNE KNJIGE, USKLAJUJE INVENTURO.
KNJIŽI PLAČE, NADOMESTILA AH IN DRUGE POGODBE PO STROŠKOVNIH MESTIH.
IZDELUJE STATISTIČNA POROČILA IN KVARTALNA POROČILA POSLOVANJA.
IZDELUJE POROČILA ZA BILANCO, BILANCO STANJA IN BILANCO USPEHA.
VODI KREDITE, ARHIVIRA POGODBE, KONTIRA PLAČILA, UKREPA V PRIMERIH TERJATEV.
USKLAJUJE KONTE GLAVNE KNJIGE, KNJIŽI DOKUMENTE, IZSTAVLJA IZPIS PROMETA, SESTAVLJA TEMELJNICE.
SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE.
SODELUJE PRI LETNI IN DRUGIH INVENTURAH.
NADOMEŠČA SODELAVCE V ODSOTNOSTI.
OPRAVLJA DRUGA SORODNA DELA PO NALOGU NADREJENIH.