Podjetje: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Naslov: POLJANSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA

VODENJE POSTOPKOV USMERJANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA PODLAGI IN V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU TER IZDAJA PRAVNIH AKTOV – ODLOČB, SKLEPOV IN POTRDIL,
PRIPRAVA POTREBNIH SOGLASIJ V SKLADU Z ZAKONODAJO (ZZZDR),
SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLAMI, ZAVODI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI,
ZBIRANJE, OBDELAVA, SHRANJEVANJE, POSREDOVANJE, UPORABA IN VODENJE ZBIRK PODATKOV TER VODENJE EVIDENC O VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI,
PRIPRAVA ANALIZ, MNENJ IN POROČIL VEZANIH NA POSTOPKE USMERJANJA,
SKRBI ZA ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, KI SE HRANI O OTROKU V POSTOPKU USMERJANJA,
OPRAVLJA NALOGE, DOLOČENE V LDN,
OPRAVLJA DELA V SKLADU Z NAVODILI VODJE ODDELKA.