Podjetje: OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD

Naslov: KOCBEKOVA CESTA 21, 3342 GORNJI GRAD

HIŠNIK OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: OSKRBUJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE;
SKRBI ZA POSLOVNE ZGRADBE IN INVENTAR ZAVODA TER JIH VARUJE, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV TER ZA RED IN ČISTOČO OKOLICE ZAVODA; VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA ZAVODA V PROSTORIH IN NA NJEGOVIH ZUNANJIH POVRŠINAH; SKRBI ZA PRAVOČASNO NABAVO GORIVA TER OPRAVLJA VSE NALOGE, POVEZANE Z OGREVANJEM PROSTOROV ZAVODA;
NADZIRA IN SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, PRAVILNO OGREVANJE PROSTOROV IN O POMANJKLJIVOSTIH ALI NAPAKAH NA OGREVALNIH SISTEMIH SPROTI OBVEŠČA PRISTOJNO SLUŽBO TER NEMUDOMA POSKRBI ZA ODPRAVO NAPAK; PREGLEDUJE PROSTORE IN SKRBI ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV ZAVODA;
VODI EVIDENCO IZDANIH KLJUČEV VSEM OSEBAM IN ZA VSE PROSTORE, DO KATERIH IMAJO POSAMEZNE OSEBE DOSTOP, TER SKRBI, DA IMA ZAGOTOVLJENE KLJUČE IN DOSTOP DO VSEH PROSTOROV V ZAVODU; PREDLAGA VODSTVU ZAVODA NABAVO POTREBNIH ČISTILNIH SREDSTEV IN PREOSTALEGA MATERIALA ZA SANITARNO TER DRUGO VZDRŽEVANJE ZAVODA IN POSKRBI ZA NJIHOVO NABAVO;
IZDAJA IN VODI NADZOR NAD PORABO NABAVLJENIH SREDSTEV; SKRBI ZA RED IN UPORABO ZAKLONIŠČ PO PREDPISIH; SKRBI ZA VARNOST OPREME, STVARI UČENCEV/OTROK IN DELAVCEV ZAVODA TER ZA VARSTVO PRED TATVINAMI; IN OPRAVLJA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA.