Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Naslov: ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO

PREDSTAVLJA SEKTOR OZIROMA ODDELEK NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN ODGOVARJA ZA URESNIČEVANJE PLANIRANIH NALOG IN CILJEV TER ZA POSLOVNI USPEH SEKTORJA OZIROMA ODDELKA, KATEREGA PREDSTAVLJA, PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI IN NADZIRA DELO SEKTORJA OZIROMA ODDELKA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POGODBO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA POSAMEZNO POGODBENO LETO (OPTIMALNO RAZPOREJANJE KADROVSKIH VIROV), SPREJETIM FINANČNIM NAČRTOM IN STRATEŠKIMI USMERITVAMI ZAVODA IN PREDLAGA SPREJEM UKREPOV ZA NJIHOVO IZVAJANJE, SKRBI ZA STROKOVNI RAZVOJ NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU Z NAPREDKOM STROKE IN STRATEŠKIMI USMERITVAMI, ODGOVARJA ZA IZDELAVO LETNIH POROČIL IN NAČRTOV DELA ZA SVOJ SEKTOR OZIROMA ODDELEK, SKRBI, NADZIRA IN ODGOVARJA ZA AKTIVNOSTI NA PODROČJU KAKOVOSTI IN VARNOSTI IZVAJANJA ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE PACIENTOV, …