Podjetje: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Naslov: Tržaška cesta 21 , 1000 LJUBLJANA

NALOGE DELOVNEGA MESTA: SODELOVANJE S SEKTORJI IN SLUŽBAMI PRI PRIPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA TER PRIPRAVLJANJE PISNIH POJASNIL POVEZANIH Z DELOVANJEM PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA UPOŠTEVAJOČ VSE USTREZNE PREDPISE, FINANČNO RAČUNOVODSKE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV POTREBNIH PRERAZPOREDITEV MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI IN ZNOTRAJ NJIH TER PISNO UTEMELJEVANJE, VODENJE IN SPREMLJANJE EVIDENC Z DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA, IZDELOVANJE VSEH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE/ODSTOPANJ REALIZIRANEGA OD NAČRTOVANEGA IN ANALIZ TER PREDLOGOV, KADAR SO LE TI POTREBNI TER PRIPRAVA VSEH GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV ZA POTREBE RAČUNSKEGA SODIŠČA IN NOTRANJE REVIZIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG POVEZANIH Z IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA MINISTRSTVA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE.