Podjetje: Javni zavod DESETKA CELJE, finančno – računovodske in svetovalne storitve za zavode

Naslov: Krekov trg 3 , 3000 CELJE

SVETOVANJE PREDSTOJNIKU, VODJEM SLUŽB IN SEKTORJEM PRI PRIPRAVI PREDLOGA IN KASNEJE REALIZACIJI PRORAČUNA TER OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL IN NALOG S FINANČNEGA PODROČJA PRORAČUNSKEGA PORABNIKA,PRIPRAVLJANJE IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI VSEH NAVODIL POVEZANIH S FINANČNIM POSLOVANJEM PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, KOORDINIRANJE MED NADZORNIKI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV (RAČUNSKO SODIŠČE, PRORAČUNSKA INŠPEKCIJA, NOTRANJA KONTROLA) IN PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI USTREZNIH POJASNIL ODMIKOV, KADAR JE TO POTREBNO, SODELOVANJE PRI NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH IN DRUGIH NALOGAH POVEZANIH Z DELOVANJEM ORGANA, NADOMEŠČANJE DIREKTORJA V ČASU NJEGOVE ODSOTNOSTI ALI ZADRŽANOSTI, IZDELAVA BRUTO BILANC IN LETNIH POROČIL, IZDELAVA LETNIH FINANČNIH NAČRTOV, PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ, POROČANJE O FINANČNEM POSLOVANJU ZAVODA NA ORGANIH UPRAVLJANJA, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA,RAČUNOVODSKO KONTROLIRANJE PODATKOV IN PRAVILNOST VODENJA POSLOVNIH KNJIG, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA PO NALOGU DIREKTORICE