Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU

Naslov: Krempljeva ulica 7 , 2250 PTUJ

ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA, OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV (POGODBE O DELU, AVTORSKE POGODBE, OBVEZNA PRAKSA, DELO ŠTUDENTOV, OBRAČUN DAVKA NA DODANO VREDNOST), SODELOVANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH NALOGAH POVEZANIH S PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA, VODENJE PODROČJA OBRAČUNA PLAČ, PRIPRAVA IN POSREDOVANJE ZAHTEVKOV ZA REFUNDACIJE NADOMESTIL S STRANI ZZZS IN ZPIZ-A, POSREDOVANJE ZAKONSKO PREDPISANIH PODATKOV IN POROČIL USTREZNIM INSTITUCIJAM (STATISTIČNI URAD RS, FURS, ZPIZ…), VODENJE POSLOVNIH KNJIG, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, IZDELOVANJE LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE/ODSTOPANJ REALIZIRANEGA OD NAČRTOVANEGA IN ANALIZ TER PREDLOGOV, KADAR SO LE-TI POTREBNI TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIV, POJASNIL IN UTEMELJITEV ZA POTREBE RAČUNSKEGA SODIŠČA IN NOTRANJE REVIZIJE, SODELOVANJE V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA ODLOČANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA ALI VODJE SKUPNE FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE.