Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV(RAČUNOV, POGODB,NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV)V SKLADU S PREDPISI,
OBRAČUNAVANJE AMORTIZACIJE,
SODELOVANJE S POSL. PARTNERJI IN BANKAMI,OBRAČUNAVANJE PLAČ TER DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH OZ. OSTALIH PREJEMNIKOV PLAČIL,OBDELAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z BPP IN POSREDOVANJE V REFUNDACIJO,IZVRŠEVANJE IN SPREMLJANJE IZVRŠB,EVIDENTIRANJE KREDITOV,
IZDELOVANJE POTRDIL V ZVEZI S PLAČAMI,OBRAČUNAVANJE IN REFUNDACIJA VSEH VRST NADOMESTIL,KONTROLIRANJE GLAVNE KNJIGE,KNJIŽENJE POSL. DOGODKOV,
SPREMLJANJE IN NADZOR BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA,
SHRANJEVANJE GOTOVINE IN PLAČILNIH INŠTRUMENTOV,
NADZOR DEPOZITNIH RAČUNOV,PRIPRAVA BILANC IN POROČIL O DEPOZITNEM POSLOVANJU IN IZTERJAVI,PRIPRAVA PODATKOV ZA EVIDENTIRANJE DEPOZITNIH STANJ V GLAVNO KNJIGO,USKLAJEVANJE STANJA VARŠČIN Z IZVRŠITELJI, PRIPRAVA OSNUTKOV PREDLOGOV ZA IZVRŠBO V PRIMERIH,KO KOT UPNIK NASTOPATA OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU IN OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU,
VODENJE EVIDENC IN OBVEŠČANJE UPORABNIKOV V SKLADU Z ZAKONOM O DOHODNINI,
IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV (PO POTREBI USKLAJEVANJE Z MF RS) IN PRIPRAVA POROČIL ZA MANAGEMENT
OBDELOVANJE PODATKOV ZA IZDELAVO MESEČNIH LIKVIDNOSTNIH NAČRTOV,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL,SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNIKA OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA IN VODJE FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE.