Podjetje: ZKŠT ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC

Naslov: AŠKERČEVA ULICA 9 A, 3310 ŽALEC

-ORGANIZIRA IN VODI DELO ZAVODA,
-SPREJEMA STRATEŠKI NAČRT,
– SPREJEMA PROGRAM DELA,
– SPREJEMA AKT O ORGANIZACIJI DELA,
– SPREJEMA AKT O SISTEMIZACIJI
DELOVNIH MEST,
– SPREJEMA KADROVSKI NAČRT,
– SPREJEMA NAČRT NABAV OSNOVNIH
SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA,
– SPREJEMA DRUGE AKTE, KI UREJAJO
POMEMBNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z
DELOVANJEM ZAVODA,
– POROČA USTANOVITELJICI IN SVETU
ZAVODA O ZADEVAH, KI LAHKO
POMEMBNO VPLIVAJO NA DELOVANJE
ZAVODA,
– PRIPRAVI LETNO POROČILO,
– SKLEPA ZAVODSKO KOLEKTIVNO
POGODBO, ČE JO ZAVOD IMA
– IN DRUGE NALOGE, DOLOČENE Z
USTANOVITVENIM AKTOM.