Podjetje: OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Naslov: Nad izviri 6 , 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OKVIRNA VSEBINA DELA:
VODSTVENA DELA: NEPOSREDNO VODENJE OBČINSKE UPRAVE; NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE, RAZPOREJANJE IN NADZOROVANJE OPRAVLJANJA DELA V OBČINSKI UPRAVI;
ODLOČANJE O ZADEVAH IZ DELOVNEGA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE;
OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG V OBČINSKI UPRAVI;
VODENJE ALI KOORDINIRANJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE;
SKRB ZA ZAKONITO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE;
ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI.

DRUGA DELA:
STALNO SPREMLJANJE VSEH PREDPISOV IN NJIHOVIH SPREMEMB S PODROČJA DELA OBČINSKE UPRAVE IN NJIHOVO UPOŠTEVANJE PRI DELU;
STALNO SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV, KOORDINIRANJE OZ. USKLAJEVANJE POSTOPKOV ZA PRIJAVO NA JAVNE RAZPISE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN SKLADOV EVROPSKE UNIJE,
PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, TUDI IZVEN OBSEGA DELA OBČINSKE UPRAVE;
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI ŽUPANA.