Podjetje: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

Naslov: Trg svobode 4 , 9250 GORNJA RADGONA

PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, GOSPODARSKE IN FINANČNE NAČRTE, DELOVNI IN RAZVOJNI PROGRAM TER SPREJEMA UKREPE ZA NJIHOVO IZVAJANJE SPREJEMA SPLOŠNE AKTE, KI NISO V PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA IZDAJA NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SPLOŠNIH AKTOV IZVRŠUJE SKLEPE SVETA ZAVODA SESTAVLJA LETNA POROČILA ZA ZAVOD ODLOČA O VSEH VPRAŠANJIH IZ DELOVNIH RAZMERIJ VODI STROKOVNO DELO ZAVODA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST DELA, ORGANIZIRA INTERNI STROKOVNI NADZOR IN IZDAJA STROKOVNA NAVODILA SKLICUJE IN VODI SEJE STROKOVNEGA SVETA SKRBI ZA TEKOČE INFORMIRANJE DELAVCEV O BISTVENIH DOGODKIH IZ POSLOVANJA ZAVODA ODREJA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V SVETOVNI SPLET IN OBVEŠČA JAVNOST IN MEDIJE O DEJAVNOSTI ZAVODA ODLOČA O IZOBRAŽEVANJU ZAPOSLENIH IN DODELJEVANJU ŠTIPENDIJ UREJA RAZMERJA MED SINDIKATI V ZAVODU OPRAVLJA DRUGE NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN AKTI ZAVODA.