Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

NAČRTOVANJE, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA V DOMU, PRIPRAVLJA PREDLOGE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV IN PROGRAMOV RAZVOJA DOMA TER POROČIL O NJIHOVEM IZVRŠEVANJU IN REZULTATIH POSLOVANJA DOMA, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH IN KLJUČNIH NALOG V DOMU, TER OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUČNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZAGOTAVLJANJE IN USKLAJEVANJE IZVAJANJA STROKOVNIH IN DRUGIH NALOG V DOMU, PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE DOMA V SKLADU S STATUTOM, RAZPOREJANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE DELA JAVNIH USLUŽBENCEV DOMA PREKO VODIJ ODDELKOV, TER SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO, SKRB ZA ZAKONITOST, UČINKOVITOST IN SMOTRNOST OPRAVLJANJA NALOG V DOMU, PRIPRAVLJA PREDLOGE SPLOŠNIH AKTOV ZA SPREJEM NA SVETU DOMA IN SPREJEMA AKTE, ZA KATERE JE PRISTOJEN, ODLOČA O POSAMEZNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH DELAVCEV, ODLOČA O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI DELAVCEV, JE ODGOVOREN ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRI DELU IN ZA VAROVANJE ZDRAVJA, VARSTVA PRED POŽAROM IN VARSTVA OKOLJA, PRIPRAVLJA PREDLOGE CEN SOCIALNOVARSTVENIH IN DRUGIH STORITEV DOMA; IZVRŠUJE SKLEPE SVETA DOMA IN USTANOVITELJA, VODENJE ZAPOSLITVENIH RAZGOVOROV, IZVAJANJE LETNIH RAZGOVOR IN OCENJEVANJE DELA VODIJ ODDELKOV DOMA, SKRBI ZA OBVEŠČANJE JAVNOSTI O DELU DOMA, IMENUJE IN VODI STROKOVNI SVET DOMA, IMENUJE STALNE IN ZAČASNE KOMISIJE, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, DOLOČENE Z ZAKONOM OZIROMA SPLOŠNIMI AKTI DOMA.