Podjetje: PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA

Naslov: ŠKOCJAN 2 , 6215 DIVAČA

ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA IN POSLOVANJA ZAVODA, PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE V OKVIRU POOBLASTIL, KI MU JIH DAJE ZAKON, USTANOVITVENI AKT IN STATUT JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA, PREDVSEM ZA PRAVOČASNO PRIPRAVO PREDLOGOV PROGRAMOV VARSTVA IN RAZVOJA PARKA TER FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA, IZVRŠEVANJE ODLOČITEV IN SKLEPOV SVETA IN STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, IMENOVANJE IN RAZREŠITEV DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI, ODLOČANJE O SKLENITVI IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA TER O RAZPOREDITVI DELAVCEV K POSAMEZNIM DELOM, DAJE NAVODILA ZA IZVAJANJE IN OBVEZNO RAZLAGO SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA, RAZEN STATUTA IN AKTA O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI ZAVODA, PREDLAGANJE IMENOVANJA ČLANOV STROKOVNEGA SVETA SVETU JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SPREJEMANJE DRUGIH AKTOV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ZAKONOM, USTANOVITVENIM AKTOM, STATUTOM IN DRUGIMI AKTI JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME.